О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град Бургас, 21.03.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и първи март през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 281 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е по чл.159 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по искане на М.С.Г., ЕГН **********,***, с правно основание чл.304, вр. чл.306 от АПК, за налагане на наказание на длъжностни лица при Районно управление „Социално осигуряване” - гр.Бургас, за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт – решение № I-94 от 25.06.2004г., постановено по адм.д. № 963/2003г. по описа на Бургаски окръжен съд.

В искането се сочи, че с решение № I-94 от 25.06.2004г., постановено по адм.д. № 963/2003г. по описа на Бургаски окръжен съд, е отменено решение № 121/19.09.2003г. на директора на РУ ”СО”-гр.Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № **********/18.07.2003г. на длъжностно лице, с което е постановен отказ да бъде изменена по молба на жалбоподателката първоначално отпуснатата й личната пенсия за осигурителен стаж и възраст, и преписката е върната на РУ ”СО”-гр.Бургас за ново произнасяне съобразно дадените от БОС указания. Цитираното съдебно решение е оставено в сила от Върховния административен съд на Република България с решение № 1552/28.02.2005г., постановено по адм.д. № 7213/2004г. по описа на ВАС на РБ. Твърди се, че решението на БОС не е изпълнено, поради което се касае за неизпълнение на задължение на длъжностни лица на влязъл в сила съдебен акт, подлежащо на санкциониране, съгласно чл.304, ал.1 от АПК. В подкрепа са приложени писмени доказателства.

На основание чл.306, ал.3 от АПК, искането е съобщено на ответника. В дадения от съда 14-дневен срок по делото е постъпило писмено становище, придружено с доказателства, в което се навеждат доводи за недопустимост на направеното искане и по същество, за неоснователност.

След извършената проверка за допустимост на подаденото искане, съдът намира същото за процесуално недопустимо по смисъла на чл.159, т.6 от АПК. Съображенията за това са следните:

От доказателствата по делото се установява, че М.С.Г. е подала молба – искане, с правно основание чл.304-чл.306 от АПК, до Бургаски окръжен съд по адм.д. № 963/2003г. за налагане на санкция по реда на АПК на длъжностно лице при РУ „СО”-гр.Бургас за неизпълнение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт – решение № I-94 от 25.06.2004г., постановено по адм.д. № 963/2003г. по описа на БОС. С разпореждане от 4.01.2012г., БОС е оставил без уважение молбата – искане на М.Г.. Разпореждането е влязло в сила на 18.01.2012г.

При тези данни и съобразно закона съдът приема, че по отношение на искането на молителката е налице абсолютна процесуална пречка по смисъла на чл.159, т.6 от АПК за разглеждането му от настоящия съд.

В случая са налице две идентични искания, с правно основание чл.304-чл.306 от АПК, за налагане на санкция по реда на АПК на длъжностни лица при РУ „СО”-гр.Бургас за неизпълнение, произтичащо от един и същ влязъл в сила съдебен акт – решение № I-94 от 25.06.2004г., постановено по адм.д. № 963/2003г. по описа на БОС. По първото искане за изпълнение на решението на БОС е налице влязло в сила разпореждане по адм.д. № 963/2003г. по описа на БОС, т.е. по искането вече е налице произнасяне от съда, поради което е недопустимо повторно такова на основание чл.159, т.6 от АПК.

Позоваването в молбата на решение № 1332/25.10.2011г., постановено по адм.д. № 742/2011г. по описа на Административен съд-гр.-Бургас, е неоснователно. Това съдебно решение не е годно изпълнително основание по смисъла на  чл.268, т.2 от АПК, което да подлежи на изпълнение по реда на дял пети от АПК, тъй като не е влязло в законна сила.

По изложените съображения съдът приема, че е налице предвиденият от закона фактически състав на чл.159, т.6 от АПК, с оглед на което искането следва да бъде оставено без разглеждане и образуваното съдебно производство да бъде прекратено.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.С.Г., ЕГН **********,***, с правно основание чл.304, вр. чл.306 от АПК, за налагане на наказание на длъжностни лица при Районно управление „Социално осигуряване” - гр.Бургас, за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт – решение № I-94 от 25.06.2004г., постановено по адм.д. № 963/2003г. по описа на Бургаски окръжен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 281/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: