ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2816  по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.М., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Старши специалист в „УКОРС“ при община Бургас - В.В.В., редовно призован, се явява юрисконсулт Алексиев, с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№13367/11.12.2017г. от жалбоподателя, в която заявява че е възпрепятстван да се яви в днешното съдебно заседание и моли делото да се гледа в негово отсъствие. В молбата  се изразява становище по същество, липсват доказателствени искания, както такива не са направени и в сезиращата съда жалба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.Д.М. против наложена Принудителна административна мярка от 28.09.2017г. от старши специалист в „УКОРС“ при община Бургас- В.В.В., с която е разпоредено извършването на „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№11370/27.10.2017г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВ: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Моля да ни се даде възможност в следващото съдебно заседание да водим свидетел, това ще е административния орган, който под формата на обяснения да даде показания или водача на автомобила, с който е извършена репатрацията.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.02.2018г. от 11,20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя, във връзка дадените указания в днешното съдебно заседание .

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: