О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№2549                                 24.10.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                         VІІ-ми състав

на двадесет и четвърти октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 2815 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба с посочено основание чл.119 от АПК на Т.П.Ш.,***, с неясно съдържание.

С разпореждане № 4790/03.10.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1 и чл.150 от АПК и са дадени указания на жалбоподателя за отстраняване на нередовностите, включително и че при неизпълнение на указанията жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Указанията са съобщени на жалбоподателя лично на 08.10.2018г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочените от съда нередовности не са отстранени, като не е заплатена и определената държавна такса. Постъпила е единствено жалба до ВАС против така дадените указания. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 15.10.2018г. /понеделник/.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2815/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

 

 

 

СЪДИЯ: