ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 30.11.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети ноември                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

   2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

КАН дело номер 2815 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:21  часа се явиха:

 

Касаторът Д.Р.Р., редовно и своевременно призован, не се явява и  не изпраща процесуален представител.

 Ответната страна ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призована,  не изпраща процесуален представител.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Колев.

 

Становище по хода на делото:

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като съобрази, че наличната в материалите по делото касационна жалба е незаверено копие и въпреки многократни указания на РС Несебър в указания от съда срок, жалбата не е представена в оригинал, нито е представено заверено копие на същата. В днешното съдебно заседание не са представени такива, поради което намира, че ход на делото не следва да бъде даван, тъй като са налице процесуални пречки за това.

Съгласно нормата на чл.150, ал.1 от АПК жалбата следва да се подаде в писмена форма и съгласно т.8 следва да съдържа подпис на лицето, което подава жалбата. В настоящият случай в материалите по делото е налична единствено касационна жалба, която е незаверено копие. Липсва жалба, която да е с оригинален подпис на посочения от жалбоподателя процесуален представител адв.К.Тончев или на самия  жалбоподател.

Предвид неизпълнението на дадените от РС Несебър указания в посочения срок и непредставянето на редовна жалба, както пред РС Несебър така и в днешното съдебно заседание следва да се приеме, че на основание чл.158, ал.3 вр. чл.150, ал.1, т.8 от АПК образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

Воден от гореизложеното и на основание чл.158, ал.3 вр. чл.150, ал.1,т.8 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Р. подадена чрез адв.Т. против решение № 426/21.09.2017 година по АНД № 948/2017 година по описа на РС Несебър.

ПРЕКРАТЯВА производството по  КНАД №2815 /2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба  пред Върховен административен съд София в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:22 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                    

     ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

        2.