ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети октомври                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2814 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.С., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на С.С.С. против заповед №769з-50/19.06.2018г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Бургас, с която на жалбоподателя му е иззето българско свидетелство за управление на МПС.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№11177/10.10.2018г..

АДВОКАТ К.: Г-жо съдия поддържам жалбата. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства. Няма да представям доказателства. Да се приключи събирането им.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените въпросната заповед издадена от ответника. Считам, че с нея е допуснато едно неправилно тълкуване на закона. В жалбата сме посочили, че няма мотиви за издаване на тази заповед. В заповедта се съдържа едно изречение, че представеното свидетелство за завършване на основно образование е издадено по сега действащия Закон за предучилищното и училищното образование и не може да послужи за издаване на свидетелство за управление на МПС. Ние твърдим, че жалбоподателят е завършил основното си образование, когато е действал в сила сега отменения закон и му е било издадено СУМПС. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: