О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 2345

 

Град Бургас, 03.10.2018г.

 

Административен съд – Бургас, дванадесети  състав, на трети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Диана Ганева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело  № 2811 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

           

 

Производството е образувано по молба на И.Д.А., ЕГН **********, с адрес: ***, с искане за спиране на предварителното изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001291/17.05.2018г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас.

Съдът, след преценка на изложеното в молбата, представените доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността на искането за спиране на предварителното изпълнение на акта:

Със заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001291/17.05.2018г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас, на И.Д.А., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по чл.171, т.4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) – изземване на свидетелство за управление на водача на МПС, на който са му отнети всички контролни точки и не е изпълнил задължението си по чл.157, ал.4 ЗДвП.

При извършена служебна проверка съдът установи, че в Административен съд – Бургас е образувано административно дело № 1876/2018г. по жалба на И.Д.А. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001291/17.05.2018г., издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Бургас, с особено искане за спиране на предварителното й изпълнение. Делото е разпределено на IV-ти състав, който се е произнесъл по особеното искане с определение №2201/17.09.2018г, с което е отхвърлил същото като неоснователно, тъй като жалбоподателят не е доказал противопоставим свой интерес на този защитен с презумцията на закона. Делото против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-001291/17.05.2018г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.10.2018г. от 10:30ч.

Съгласно чл.166, ал.4 от АПК, допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на ал.2. В ал.2 на чл.166 от АПК, е предвидено, че при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта по чл.60, ал.1, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства.

Видно от изложеното в хипотеза на разглеждане на искане за спиране по чл.166, ал.4, във връзка с ал.2  от АПК, то е допустимо при висящо съдебно производство по обжалване на административния акт. Предмет на това производство не е проверка на законосъобразността на административния акт, а искането на оспорващия съдът да постанови временно, до решаване на основния спор, спиране на допуснатото предварително изпълнение. Това право на оспорващия може да се реализира във висящото производство по оспорване на законосъобразността на административния акт и цели да обезпечи правата му в рамките на съдебното производство, тоест производството по искането за спиране е подчинено на главното производство и съществува само дотолкова, доколкото съществува главното производство. Ето защо, извън съдебното производство по оспорване на административния акт не може да се разглежда искане за обезпечение чрез спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение. В този смисъл са и определение № 4900/20.04.2017г. на ВАС по адм.д.№ 4238/2017г., определение № 9572/19.08.2016г. на ВАС по адм.д. № 9025/2016г., определение № 1533/11.02.2015г. на ВАС по адм.д. № 1105/2015г., определение № 1179 от 27.01.2009г. на ВАС по адм.д. № 15883/2008г., определение № 11479 от 11.09.2013 г. на ВАС по адм. д. № 11635/2013г. и др..

С оглед изложеното, съдът намира, че по образувано адм.д. № 1876/2018г. по описа на съда следва да бъде разгледано искането са спиране на предварителното изпълнение на заповедта, поради което производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а молбата  да бъде съединена за разглеждане с жалбата, по повод на която е образувано адм.д.№ 1876/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, ХІІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 2811/2018г. с административно дело № 1876/2018г. по описа на Административен съд Бургас, за общо разглеждане на жалбата срещу заповед 18-0769-001291/17.05.2018г. на началник група към ОД на МВР гр.Бургас, сектора „Пътна полиция“ и молбата за спиране на нейното предварително изпълнение, като производството ще продължи под № 1876/2018г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2811/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: