ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2811 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

Жалбоподателят К.К.А., редовно уведомен, явява се лично.

За ответника - началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 12363/20.11.2017 г. от ответника / от л. 44 до л. 48 от делото/.

Съдът докладва постъпилo по делото писмо-отговор с вх. № 13249/08.12.2017 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

жалбоподателят: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на К.К.А. *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002460 от 21.08.2017 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР гр. Бургас, с която на основание чл. 171, т. 2а ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 7 месеца, считано от 19.08.2017 г.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

жалбоподателят: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с жалбата доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка писмени доказателства, както и тези, постъпили от ответника с молба вх. № 12363/20.11.2017 г. / от л. 44 до л. 48 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

жалбоподателят: Моля да отмените заповедта, тъй като е незаконосъобразна. Претендирам да ми бъдат присъдени направените по делото разноски, изразяващи се в заплатена държавна такса и заплатен хонорар за адвокатски услуги по изготвяне на жалбата. Представям рко, като твърдя, че с тези пари съм заплатил на адвокат за изготвяне на жалбата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: