Р Е Ш Е Н И Е

 

          1706                           10.10.2018 година                                      гр.Бургас

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на десети октомври две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

                              Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 2810 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 197, вр. чл. 208, ал.2 от ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от „РВР комерс“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ. Несебър, административен център „Сапфир“, ет.3, представлявано от пълномощника В.К.К., против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП- Бургас да се произнесе по жалба с вх. № ИТ-00-7862 от 29.08.2018 г.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалвания мълчалив отказ, поради противоречие с материалноправни разпоредби. В нея се сочи, че е налице съществена несъразмерност на наложените обезпечителни мерки с размера на публичното вземане. Изложено е, че публичните задължения на дружеството са обезпечени с дълготрайни материални активи и са наложени запори на всички банкови сметки. Изложено е също, че предстои одобряване и усвояване на целеви банков кредит от „Уникредит Булбанк“ АД, предназначен за погасяване на задълженията към бюджета, но според общите условия на банката кредитът не може да бъде усвоен при наложен запор на банковите сметки. В заключение се сочи, че вследствие на наложените обезпечения дружеството е в пълна невъзможност да функционира и да погасява задълженията си.

Ответникът представя административната преписка по оспорването. Не заявява становище по жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С постановление изх. № ИТ-00-5696 от 13.05.2014 г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Р. Г. на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, е наложена обезпечителна мярка запор върху моторно превозно средство- лек автомобил марка „Мерцедес“ с рег. №  А **** КТ с балансова стойност 23 482.41 лева и застрахователна стойност 26 000 лева, собственост на жалбоподателя „РВР комерс“ ЕООД. Публичният изпълнител е счел, че ще бъде затруднено събирането на установеното с декларации за периодите м.септември 2013 г. и м. януари - м.март 2014 г. изискуемо публично вземане по ЗДДС, възлизащо общо на 22592.33 лева, в т.ч. 21819.46 лева главница и 772.87 лева лихва.

С постановление изх. № 7320-000015 от 09.11.2015 г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Нела Николова Иванова на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, е наложена обезпечителна мярка- запор върху всички банкови сметки в лева и валута по депозити, вложени вещи в трезори, включително върху съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление на всички банки на територията на Република България. Публичният изпълнител е счел, че ще бъде затруднено събирането на установеното и изискуемо публично вземане по изпълнително дело № 7320/2015 г. по описа на ТД на НАП- Бургас, възлизащо общо на 97994.16 лева, в т.ч. 87726.53 лева главница, 10167.63 лева лихва и 100 лева нелихв. част.

С постановление изх. № С160002-022-0028619 от 18.10.2016 г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Н. И. на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, е наложена обезпечителна мярка- запор върху МПС- лек автомобил марка „Тойота“ с рег. № А **** КВ, със застрахователна стойност 9 500 лева, собственост на „РВР комерс“ ЕООД, за обезпечаване на изискуемо публично вземане по изпълнително дело № 2150007320/2015 г. по описа на същата дирекция, възлизащо общо на 196044.53 лева, в т.ч. главница в размер на 17 0341.95 лева и лихва от 25702.58 лева.

С постановление изх. № С180002-022-0026565 от 25.04.2018 г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Н. И. на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, е наложена обезпечителна мярка- възбрана върху недвижим имот, представляващ апартамент с идент. № 51500.510.127.2.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, с площ от 34.78 кв.метра, за обезпечаване на изискуемо публично вземане по изпълнително дело № 2150007320/2015 г. по описа на същата дирекция, възлизащо общо на 113060.68 лева, в т.ч. главница в размер на 74888.14 лева и лихва от 38172.54 лева.

С постановление изх. № С180002-022-0030487 от 16.05.2018 г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от Н. И. на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас, е наложена обезпечителна мярка- възбрана върху недвижим имот, представляващ апартамент с идент. № 51500.510.110.1.118 по кадастралната карта на гр. Несебър, с площ от 81.13 кв.метра с балансова стойност 96590.50 лева, за обезпечаване на изискуемо публично вземане по изпълнително дело № 2150007320/2015 г. по описа на същата дирекция, възлизащо общо на 195620.83 лева, в т.ч. главница в размер на 147005.83 лева и лихва 48615.00 лева.

С решение № 112 от 22.05.2018 г., издадено от началника на отдел „Обжалване“ в дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „ОДОП“- Бургас при ЦУ на НАП, е спряно изпълнението на ревизионен акт № Р-02000217005182-091-001 от 20.03.2018 г., издаден срещу „РВР комерс“ ЕООД, за размера на обжалваните задължения, възлизащи на 84845.79 лева.

В преписката е приложена банкова референция от „Уникредит Булбанк“ АД, в която е отбелязано, че „РВР комерс“ ЕООД е депозирало искане за отпускане на кредит за оборотни средства, предвиден за погасяване на задължения към ТД на НАП в размер на 110955.45 лева. Приложен е също погасителен план, представен от търговското дружество, за погасяване задълженията на същото по изпълнително дело № 94/2010 г. в размер на 111 377.54 лева на две вноски, втората от които платима в срок до 15.10.2018 г.

На 10.08.2018 г. „РВР комерс“ ЕООД е депозирало молба с вх. № ИТ-00-7866 до публичния изпълнител Н. И., с искане да бъде отменен наложеният по изпълнително дело № 94/2010 г. запор върху банковите сметки на дружеството. В молбата е посочено, че задълженията по изпълнителното дело са изцяло обезпечени с възбрана върху недвижим имот, представляващ апартамент с идент. № 51500.510.127.2.41 по кадастралната карта на гр. Несебър, запор на лек автомобил марка „Мерцедес“ с рег. №  А **** КТ и запор върху МПС- лек автомобил марка „Тойота“ с рег. № А **** КВ, наложени съответно с постановление изх. № С180002-022-0026565 от 25.04.2018 г., постановление изх. № ИТ-00-5696 от 13.05.2014 г. и постановление изх. № С160002-022-0028619 от 18.10.2016 г. на публичния изпълнител. Отбелязано е също така, че задълженията на дружеството по издадения ревизионен акт са изцяло обезпечени, за което е издадено постановление с изх. № С180002-022-0030487 от 16.05.2018 г. за налагане на възбрана върху апартамент с идент. № 51500.510.110.1.118 по кадастралната карта на гр. Несебър. По така направеното искане публичният изпълнител не се е произнесъл в законоустановения срок и на 29.08.2018 г. търговското дружество депозирало жалба срещу мълчаливия отказ с вх. № ИТ-00-7866 до директора на ТД на НАП. По тази жалба е формиран обжалваният мълчалив отказ на директора на ТД на НАП.

В преписката е приложено становище на М. Н. Д.- публичен изпълнител при ТД на НАП- Бургас относно жалбата на „РВР комерс“ ЕООД. В него се сочи, че общият размер на задълженията по изпълнителното дело е 198 093.24 лева. Посочени са обезпеченията, наложени с постановления на публичния изпълнител и е изразено становище за неоснователност на искането.

Според настоящия съдебен състав жалбата е неоснователна.

Съгласно нормата на чл. 208, ал. 1 от ДОПК отмяната на обезпечението се извършва от публичния изпълнител служебно или по искане на длъжника в 14-дневен срок от постъпване на искането, след погасяване на публичното задължение, както и в случаите по чл. 225, ал. 1, т. 2 и 5- когато актът, с който е установено публичното вземане, бъде обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред и когато актът за установяване на задължението бъде изменен с решение на по-горестоящ орган или от съда и при предприетото принудително изпълнение е събрана сума, равна или надхвърляща сумата на задължението съгласно изменението. При съществена несъразмерност на наложените обезпечителни мерки с размера на публичното вземане отмяната на обезпечението се извършва от публичния изпълнител служебно (чл. 208, ал.1, изр.2). Правомощията на съда при произнасяне по жалба срещу отказ за отмяна на обезпечение са регламентирани с ал.3 на чл. 208 ДОПК. Съгласно цитираната норма съдът отменя обезпечението, когато са изпълнени изискванията по ал. 1, изречение първо, както и в хипотезата на чл. 199, ал. 2- при замяна на наложеното обезпечение с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа. В конкретния случай тези предпоставки несъмнено не са налице. В жалбата се сочи, че е налице хипотезата на чл. 208, ал.1, изр.2 от ДОПК, тъй като наложените обезпечителни мерки не съответстват на обезпечителната нужда, обусловена от размера на публичното вземане. В тази хипотеза обаче компетентен да постанови отмяна на обезпечението е само публичният изпълнител. Последният действа при условията на оперативна самостоятелност и има право на преценка дали обезпечението съответства на установените задължения. Не е в правомощията на съда да отмени обезпечителните мерки в хипотезата на съществена несъразмерност с размера на вземането, доколкото нормата на чл. 208, ал.3 от ДОПК препраща единствено към първото изречение на ал.1. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РВР комерс“ ЕООД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ. Несебър, административен център „Сапфир“, ет.3, представлявано от пълномощника В.К.К., против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП- Бургас да се произнесе по жалба с вх. № ИТ-00-7862 от 29.08.2018 г.

Решението е окончателно.

                                                                   СЪДИЯ: