О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 560   12.03.2018 година,  гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на дванадесети март две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 280 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.88, ал.3 от АПК във вр.§2 от ДР на ДОПК и е образувано по повод постъпила жалба от „Бург ойл“ АД с ЕИК ***, с адрес: гр.Бургас, ул. „Батак“ №15, против Решение № 13 от 15.01.2018 г., издадено от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради противоречие с материалния закон. В нея се сочи, че жалбоподателят е депозирал искане за възстановяване на сумата от 54 465.76 лева, въз основа на влязло в сила съдебно решение, като в срока по чл.129, ал.5 от ДОПК приходният орган не се е произнесъл. Жалбоподателят счита, че срокът за произнасяне е преклузивен и с подаване на жалбата срещу мълчалив отказ се преклудира и правото на органа по приходите да издаде искания АПВ. Наред с това в жалбата се сочи, че по-късно издаденият АПВ № П-02000217194198-004-002 от 21.12.2017г. по своите правни последици е неблагоприятен за дружеството и представлва изричен отказ за възстановяване на претедираните суми, поради което административният орган е следвало да даде възможност на дружеството да конкретизира жалбата си и да приеме, че същата е подадена срещу АПВ № П-02000217194198-004-002 от 21.12.2007г. По същество се иска отмяна на оспореното решение и връщане преписката на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП за произнасяне по същество. Претендират се разноски.

Ответната страна представя преписката по издаване на обжалваното решение. Не заявява становище по жалбата.

Жалбата е депозирана от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на съдебната проверка за законосъобразност, е оставена без разглеждане жалбата на „Бург ойл“ АД с вх.№ 04-Б-Ж-311/20.12.2017г. против мълчалив отказ на органа по приходите, формиран по искане търговското дружество за прихващане и възстановяване на сумата от  54 465.76 лева, недължимо събрана от АДВ- Бургас съгласно решение № 12893/26.10.2017г. на ВАС по адм.д. № 9027/16г. по описа на съда. Решаващият орган е констатирал, че е налице изрично произнасяне по искането на „Бург ойл“ АД с АПВ № П-02000217194198-004-002, издаден на 21.12.2017г., макар и след изтичане на срока по чл.129, ал.5 от ДОПК, като е отбелязал, че срокът за произнасяне е инструктивен. Констатирал е също, че с издадения АПВ е удовлетворена претенцията на търговското дружество за възстановяване на сумата от 54 465.76 лева, която е прихваната срещу негови задължения. Формирал е извод, че не е налице изричен отказ на органа по приходите по направеното искане на възстановяване на суми, поради което за жалбоподателя липсва правен интерес от обжалване, а въпросът, относно законосъобразността на извършеното прихващане, е предмет на друго административно производство, образуваното по повод жалба на „Бург ойл“ АД срещу издадения АПВ № П-02000217194198-004-002/21.12.2017г.

Според настоящия съдебен състав обжалваното решение е законосъобразно. Съображенията:

Съгласно нормата на чл.129, ал.5 от ДОПК органът по приходите е длъжен в 30-дневен срок от предявяването пред него на влязъл в сила съдебен или административен акт да възстанови или прихване по реда на ал. 2, т. 2 изцяло посочените в акта суми, заедно с дължимата по ал. 6 лихва, когато с акта в полза на задълженото лице е признато правото на получаване на: 1. суми за неправилно или недължимо платени, внесени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, такси, глоби, имуществени санкции, установени, събрани или наложени от органите по приходите, включително внесени по писмено указание или становище; 2. незаконосъобразно отказани за възстановяване суми.

От данните по делото е видно, че административното производство е започнало по повод депозирано от „Бург ойл“ АД в ТД на НАП- Бургас искане с вх.№ ИТ-00-1809-3/01.11.2017г., с правно основание чл.129, ал.5 от ДОПК, за възстановяване на сумата от 54 465.76 лева, въз основа на решение № 12893/26.10.2017г., постановено по адм.д.№ 9027/16г. по описа на ВАС. Със заповед № П-02000217194198-023-001/23.11.2017г., издадена от началник на сектор в ТД на НАП- Бургас на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от ДОПК, производството е било спряно, до произнасяне на горестоящ орган по жалби срещу откази за отвод на проверяващия екип. Производството е било възобновено със заповед № П-02000217194198-143-001/7.12.2017г. на началник на сектор в ТД на НАП- Бургас, с която е бил определен срок за произнасяне по искането на  „Бург ойл“ АД- до 14.12.2017 г. В този срок приходните органи не са се произнесли, поради което търговското дружество е депозирало на 20.12.2017 г. жалба срещу мълчалив отказ. На 21.12.2017 г. е бил издаден АПВ № П-02000217194198-004-002, с който е била прихваната претендираната сума от 54 465.76 лева за погасяване на задължения по издаден срещу дружеството ДРА № 1279/25.07.2003 г. Срещу този АПВ е била депозирана жалба от „Бург ойл“ АД с вх. № 04-Б-Ж-6 от 05.01.2018 г. (това обстоятелство изрично е отбелязано в обжалваното решение и не се оспорва от жалбоподателя), по която е образувано отделно производство.

Съгласно разясненията, дадени с т. 8 от ППВС № 4/1976 г., за административния орган сроковете за произнасяне са инструктивни и с изтичането им не се преклудира възможността да се произнесе по искането, с което е сезиран, а издаденият по-късно акт подлежи на обжалване на общо основание. В случая мълчаливият отказ е последван от изричен акт- АПВ № П-02000217194198-004-002 от 21.12.2017 г., който е обжалван от търговското дружество в законоустановения срок. Жалбата с вх. № 04-Б-Ж-6 от 05.01.2018 г. срещу АПВ е депозирана преди произнасяне на горестоящия орган по законосъобразността на мълчаливия отказ и по нея е образувано отделно производство. Следователно правата и законните интереси на дружеството във връзка с депозираното искане с вх.№ ИТ-00-1809-3/01.11.2017г. са защитени и за него липсва правен интерес от оспорване на мълчалив отказ. Липсата на правен интерес обуславя недопустимост на производството, поради което законосъобразно същото е прекратено от ответника на основание чл. 88, ал.1, т.3 от АПК. Ето защо жалбата, въз основа на която е образувано настоящото съдебно производство, се явява неоснователна и следва да се отхвърли.

На основание чл. 88, ал.3 от АПК, приложим съгласно препращащата норма на § 2 от ДР на ДОПК, настоящото определение не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бург ойл“ АД с ЕИК ***, с адрес: гр. Бургас, ул. „Батак“ №15, против Решение № 13 от 15.01.2018 г., издадено от директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Бургас при ЦУ на НАП.

Определението е окончателно.

 

СЪДИЯ: