ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Г.Ф.     

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 280 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13:07 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.А.Ж., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Г., назначен на основание чл. 26, ал.1 от Закона за правна помощ. 

        

         ОТВЕТНИКЪТ Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор С..

 

Явяват се СВИДЕТЕЛИТЕ Д.И.Р. и Б.Ч.Н., редовно уведомени.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото по делото писмено становище, вх. № 5710/17.6.2015г., от юрисконсулт Ч., пълномощник на ответната страна, видно от което, уведомява съда, че е в невъзможност да присъства в днешно съдебно заседание, но не се противопоставя по хода на делото и е взел становище по съществото на спора. 

 

АДВ. Г. – Липсват пречки. Да се даде ход на делото.

ПРОКОРОРЪТ – Също не възразявам. Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

АДВ. Г. – Поддържаме изцяло исковата молба като правим следното уточнение: съгласно чл. 203 и чл.204 от АПК, моля да се счита, че е предявен иск за незаконосъобразни действия и бездействия на административния орган и длъжностни лица от Министерство на правосъдието и от надзорно-охранителния състав от Следствен отдел – Ямбол,  а заедно с това е предявен и иска за обезщетение по чл.1 от ЗОДОВ за причинените на ищеца неимуществени вреди в размер общо 89 200 лв.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ.Г. -  Какво разбирате под надзорно-охранителния състав на Следствен арест – Ямбол?

 

АДВ. Г. – Имаме предвид конкретно служителите охраняващи задържаните, надзирателите в ареста, които като имена не можем да посочим, но посочваме Министерството на правосъдието като основен ответник.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА КЪМ АДВ.Г. – Посочената сума от 89 200 лв. - това общият размер на обезщетението ли е за предварителното задържане и за престоя на ищеца в затвора в Бургас?

 

АДВ. Г. - Искът е само за задържането в Следствения арест в Ямбол, това е отразено още в исковата молба и за това сега не го повтарям. А сумата е изчислена на базата на 223 дни задържане в ареста в Ямбол по 400 лева на ден.

 

Съдът, като съобрази уточнението направено от пълномощника на ищеца, видно от което исковата претенция е насочена към Министерство на правосъдието посочен от адвокат Г. като главен ответник, както и против надзорно-охранителния състав на Следствения арест в гр. Ямбол, намира исковата претенция за процесуално недопустима за разглеждане, поради липса на надлежна пасивна процесуална легитимация, като в тази връзка съдът намира да отбележи следното:

Министерството на правосъдието в настоящия съдебен процес не би могъл да бъде надлежен ответник по иска, тъй като видно от исковата молба процесният период, за който се претендира обезщетение е такъв, който обхваща период след 2012 година, като считано от 01.06.2009 г. Министерството на правосъдието не може да бъде надлежен ответник в производствата по ЗОДОВ, тъй като считано от посочената дата е в сила сега действащия Закон за изпълнение на наказание и задържане под стража, който в чл.12, ал.1 посочва че прякото ръководство и контролът върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби се осъществяват от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а ал.3 от същата разпоредба сочи, че затворите, поправителните домове и областните служби "Изпълнение на наказанията" са териториални служби на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". От своя страна Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" е самостоятелно юридическо лице към министъра на правосъдието и тази дирекция следва да се счита за надлежен ответник по настоящото производството. Надзорно-охранителния състав на Следствения арест в гр. Ямбол няма юридическа правосубектност и на това основание също не може да бъде надлежен ответник. В този смисъл, двамата посочени ответници не са надлежни такива по смисъла на чл.205 от АПК.

В тази връзка съдът съобразява и становището на Върховния административен съд, което в тази насока е непротиворечиво и обективирано в постановените от този съд актове, като например Решение № 2560 от 24.02.2014 г. по адм. дело № 8516/2013 г. Решение № 13702/21.10.2013 г. по адм.д. № 5531/2013 г.;  Решение № 1167/29.01.2014 г. по адм. дело № 4672/2013 г., както и Определение № 4885/29.04.2015 г.  по адм. дело 1955/2015 г.  Видно от мотивите на цитираните съдебни актове Върховният административен съд не веднъж е отбелязвал, че в производството като настоящото съдът не е длъжен да дава конкретни указания на страната, който именно е надлежния ответник, против когото да насочи иска си. Още повече, в настоящия съдебен процес съдът  съобразява включително и обстоятелството, че по молба на ищеца е назначен служебен защитник, който да се грижи за неговите процесуални и материални права и интереси. Процесуалната легитимация на ответника е въпрос по допустимостта на производството, а не по основателността на иска. Липсата на надлежна процесуална легитимация на ответника е процесуална предпоставка от категорията на  абсолютните, за която съдът следи служебно и при констатация на нейната липса съдебното производство се явява недопустимо и като такова следва да бъде прекратено.

С оглед горните мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.А.Ж., понастоящем в Затвора гр. Бургас против Министерството на правосъдието и надзорно-охранителния състав на Следствения арест в гр. Ямбол, предявен на основание  на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ,  с която се претендира заплащане на претърпени неимуществени вреди за период от 08.08.2012 г. до 18.03.2013 г.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 280 от 2015 година по описа на Административен съд – Бургас. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:19 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: