ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 13.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На тринадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 280 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.М.Б., Р.М.С, С.М.С. и А.М.Ж., редовно призовани, не се явяват. Представляват се от адв., която представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт С., която представя пълномощно.

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв.: Поддържам жалбата. Моля да допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да притежава лиценз по ЗОСОИ със задачи в молба, която представям в днешно съдебно заседание с препис за ответната страна.

Юрисконсулт С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Видно от представените документи с административната преписка липсват стойности за одържавеното имущество, което е пречка за определяне на обезщетение с компенсаторни записи. По искането за съдебно-техническа експертиза не се противопоставям. Вещото лице пред административния орган е заявил,  че не може да направи такава оценка, тъй като липсват доказателства от българогръцката комисия за стойността на имуществото оставено в Гърция.

Адв.: Към деня на изселването жалбоподателите не са били задължени да посочат стойността на имуществото си.

Юрисконсулт С.: Имало е такава комисия, която е оценявала оставеното имущество.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и изпратената от областния управител административна преписка във връзка с издадения административен акт.

Като взе предвид направеното в днешно съдебно заседание от адв. доказателствено искане и с оглед изясняване на правно-значими обстоятелства по делото, съдът намира същото за основателно и като такова следва да бъде уважено, поради което на осн.чл.195 от ГПК

 

       О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, а при необходимост и с тези, съхранявани в Централен държавен архив, да отговори на въпросите, поставени в депозираната в днешно съдебно заседание молба. Релевантният момент, към който следва да бъде извършена оценката е датата на изоставяне на имуществото.

При изготвянето на оценката вещото лице следва да представи и съответното удостоверение по смисъла на §4 от ПЗР на ЗОСОИ, както и да представи декларация по смисъла на чл.15, ал.2 от Наредба № 9/14.08.1998г.

 

Експертизата да се извърши от вещото лице Д.Х. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

На основание чл.171, ал.4, предложение последно от  АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателите необходимостта от ангажиране на доказателства по делото във връзка с установяване стойността на одържавеното имущество, притежавано от техния наследодател към момента на изоставянето му или други доказателства, позволяващи в достатъчна степен да бъде индивидуализирано изоставеното имущество, с оглед извършването на неговата оценка.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.06.2009г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат  редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: