ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2260                      12  октомври  2017  година              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на дванадесети  октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 2809  по описа за  2017 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производството е образувано по жалба на МБАЛ „Бургасмед”ЕООД с ЕИК по Булстат 2011889501, със седалище и адрес на управление- гр.Пещера, ул. „Освобождение” №3, представлявано от д-р З.Т.П., с адрес на лечебното заведение- гр.Бургас, к-с  Меден рудник”, зона А” против протокол за неоснователно получени суми №1295 от 29.09.2017 година, съставен от контрольори в отдел Договаряне, контрол и информационно обслужване на дейността” в РЗОК-Бургас. Иска се неговата отмяна.

Съдът, след извършена служебна проверка, намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество  по следните съображения:

Със заповед №РД-25-1342 от 31.08.2017 година на директора на РЗОК-Бургас, на основание чл.20, ал.1, т.2 и чл.72, ал.3 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/е наредено да бъде извършена тематична проверка на МБАЛ „Многопрофилна болница за активно лечение Бургасмед”ЕООД. В заповедта са посочени срока на проверката-до 29.09.2017 година, нейните вид, обхват и задачи и са определени служителите- контрольори в РЗОК-Бургас, които следва да я извършат /л.7 от делото/.

Резултатите от проверката са обективирани в протокол №1295 от 29.09.2017 г., съставен на  основание чл.76а, ал.2 ЗЗО и чл.399, ал.1 и 2 от НРД за медицинските дейности за 2017 година, който е предмет на оспорване в настоящото производство/л.8 и 9 от делото/.

Процесният протокол не представлява годен за оспорване административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 АПК, а е част от процедурата по извършване на проверката, при която са констатирани неоснователно получени суми и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол по арг. от чл.21, ал.5 АПК.

Както бе посочено протоколът е съставен на основание чл.76, ал.2 ЗЗО, според която, в случаите когато при проверка на контролните органи се установят суми, получени без правно основание от изпълнителя на медицинска помощ, които не са свързани с нарушение на ЗЗО или НРД, се съставя протокол за неоснователно получени суми. Против констатациите на последния лицето-обект на проверката има право на писмено възражение, в 7-дневен срок от връчване на протокола пред директора на РЗОК-Бургас. След изтичане на срока за възражение, в конкретния случай - директорът на РЗОК-Бургас, издава писмена покана за възстановяване на сумите, получени без правно основание/чл.76а, ал.3 ЗЗО/. А тази покана вече като акт, с който се финализира процедурата по извършената проверка, подлежи на обжалване по реда на АПК/ по арг. от чл.76а, ал.4 ЗЗО/. С подобно съдържание са и нормите на чл.399, ал.1 и 2 от НРД за медицинските дейности за 2017 г., посочени също като правно основание за съставяне на процесния протокол.

От цитираните разпоредби се налага извода, че след като по делото няма данни административният орган да е издал покана за възстановяване на неправомерно получени суми, която според нормата на чл.76а, ал.4 ЗЗО подлежи на съдебен контрол и процесният протокол е изготвен в хода на проверката като част от процедурата, липсва годен за оспорване административен  акт.

По тези съображения жалбата като недопустима следва да се остави без  разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Възраженията, които жалбоподателят е изложил в жалбата няма пречка  да предяви в производството по оспорване на поканата по чл.76а, ал.4 ЗЗО.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т.1 АПК, Административен съд - Бургас, VІІІ-ми състав

 

        О П Р Е Д Е Л И:

       

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Бургасмед”ЕООД с ЕИК по Булстат 2011889501, със седалище и адрес на управление- гр.Пещера, ул. „Освобождение” №3, представлявано от д-р З.Т.П., с адрес на лечебното заведение- гр.Бургас, к-с  Меден рудник”, зона А”.

  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 2809 по описа на Административен съд - Бургас за 2017 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 7 - седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                             

       

                                                         СЪДИЯ :