О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Бургас, №2509 /18.10.2018 г.

 

Административен съд гр.Бургас, в съдебно заседание на осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

   СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа, докладваното от съдията административно дело № 2808 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.41, ал. 3 от ДОПК.

Жалбоподателят „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Джеймс Баучер“, № 77, ет.2, представлявано от Р. Стайкова е оспорил действията на митническите органи по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на данъчен склад BGNCA00149001, обективирани в протокол № А1110/21.09.2018г. съставен от служители на Агенция Митници определени със заповед № ЗМ-1000-757/05.09.2018г. и заповед № ЗМ-1000-791/19.09.2018г. двете на началника на Митница Бургас (л.21), мълчаливо потвърдени от началника на Митница Бургас.

Жалбоподателят иска отмяна на оспорените действия като незаконосъобразни, постановени в противоречие с процесуалните и материалните разпоредби на закона.

Ответникът – началника на Митница Бургас, представя административната преписка, но не изразява становище по същество на спора.

Оспорването е допустимо.

Жалбата е подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, от лице с правен интерес. Действията са били оспорвани пред началника на Митница Бургас съобразно изискванията на чл.40, ал.1 от ДОПК с жалба депозирана на 25.09.2018г. Горестоящият орган не се е произнесъл в срок. Жалбата сезирала съда е подадена на 01.10.2018г.

ФАКТИТЕ:

На 21.09.2018г. екип от митнически инспектори от Агенция Митници и ТМУ Бургас на основание чл.40, ал.2 от ДОПК са запечатали данъчен склад BGNCA00149001, находящ се в с.Венец, общ.Карнобат, поради невъзможно своевременно обезпечаване на доказателствата чрез други способи, за целите на проверка 18BG1000A034150/22.09.2018г. Запечатването е осъществено на 22.09.2018г. в 00:15 часа. Срокът на запечатване е 48 часа. В протокола е посочено, че той е неразделна част от Протокол за извършена проверка № 18BG1000A034150/22.09.2018г. на Митница Бургас.

В Протокол № 18BG1000A034150/22.09.2018г. са отразени констатации за наличието на количества необлепен акцизен бандерол получен от данъчно задълженото лице, но незаведен в материалната му отчетност към датата на получаиане-18.09.2018г., което е в нарушение на разпоредбите на член 74 от ПП3АДС.

Извършено било контролно измерване на акцизен продукт „етилов алкохол" като в началото се включвала помпа без да се стартира транзакция. След около 11 минути операторът на контролното табло стартирал ръчно началото на транзакцията. Въвеждането на алкохолното съдържание и температурата на продукта се извършвало ръчно преди стартирането на транзакцията като същите са получени с анализна бележка №182/20.09.2018г. След разтоварване на количеството ръчно се задавал край. Количеството, което е отчетено с така направената транзакция било 25 877 литра, а реално преминалото количество през средството за измерване било 29 351 литра. Неотчетената разлика е в размер на 3 474 литра. Контролното измерване показало, че има възможност да не се отразяват в материалната отчетност преминалите количества преди ръчно стартиране на транзакцията. Контролните действия били отразени в Протокол за извършена проверка №1106/20.09.2018г.

При извършване на контролните действия е установено още, че в Цех 1, Бутилираща линия 1, която е TК 1- брояч бутилки при закриване на сензора на брояча може да премине бутилирана продукция без да бъде отчетена.

В 00:15 часа на 22.09.2018г. бил направен опит да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър, находят се в Митница Бургас, като горното действие е обективирано в ПИП № А 1111 /22.09.2018г. Опитът бил неуспешен, което не позволява извършването в реално време па контрол като по този начин е нарушена разпоредбата на чл.47 т.8 от ЗАДС.

Тези констатации са мотивирали органа да предприеме обжалваните действия по обезпечаване на доказателства.

На 22.09.2018 г. началник „Сектор“ в „Агенция“ Митници е поискал от Районен съд – Карнобат удължаване срока за запечатване на обекта на основание чл.40, ал.4 от ДОПК. Съдът се произнесъл с определение № 567/23.09.2018 г. по ч.гр.д. №1041/2018 на Районен съд Карнобат, с което е продължил срока на запечатването данъчен склад с ИНДС BGNCA00149001, находящ се в с. Венец, общ. Карнобат, управляван от лицензирания складодържател „СИС ИНДУСТРИЙС„ООД с ЕИК040275584, извършен с протокол № А 1110/ 22.09.2018 г. на Агенция Митници - Централно митническо управление - Митница Бургас, с един ден, считано от изтичане на определените срокове от 48 часа, като е отхвърлил направеното искане за продължаване на същия срок до пълния поискан размер от 60 дни, като неоснователно.  

На 25.09.2018г. „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД е подало жалба до началника на Митница Бургас против действията на митническите органи по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на данъчен склад BGNCA00149001, обективирани в протокол № А1110/21.09.2018г. съставен от служители на Агенция Митници определени със заповед № ЗМ-1000-757/05.09.2018г. и заповед № ЗМ-1000-791/19.09.2018г. двете на началника на Митница Бургас. Сезираният орган не се е произнесъл в срока по чл.41, ал.1 от ДОПК.

Според решаващия орган, оспорените актове са издадени при наличие на материални предпоставки и съобразно изискванията за форма, от компетентен орган, при спазване на законовите изисквания и съобразно целите на закона.  

Според жалбоподателя оспорените действия са незаконосъобразни, поради неправилно приложение на закона, предпоставено от липса на мотиви. 

ПРАВИ ИЗВОДИ:

Съгласно разпоредбата чл.102, ал.1 от ЗАДС митническите органи осъществяват контрол върху акцизните стоки. При извършваните проверки в тази връзка разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗАДС препраща към реда по ДОПК относно събирането, обезпечаването и преценката на доказателствата, установени при тези проверки. Според чл.104, ал.1 от ЗАДС митническите органи имат правомощия на органи по приходите, а съгласно ал.2 от същия член, началниците на митническите учреждения имат правомощията на териториален директор. Предвид изложеното обжалваните в случая действия са предприети от компетентен орган.

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал. 1 от ДОПК, приложима по силата на препращащата норма на чл.103, ал.2 от ЗАДС при извършване на ревизия или проверка органът по приходите може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й. Едва в случай на невъзможност тези действия да бъдат извършени своевременно за целите на ревизията или проверката, органът по приходите може да запечата обекта или част от него, само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа (чл. 40, ал. 2 от ДОПК). 

В настоящия случай от протокол за извършена проверка №1110 от 22.09.2018г. се установява, че предприемането на действия по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на обект се е наложило поради установяване по време на проверките на следни нарушения:

- на чл.74, ал.4 от ПП3АДС - в хода на проверката е констатирано наличието на количества необлепен акцизен бандерол получен от данъчно задълженото лице, но незаведен в материалната му отчетност към датата на получаиане-18.09.2018г.

 - технологична възможност за неотчитане на акцизен продукт - извършеното контролно измерване на акцизен продукт „етилов алкохол" установило, че може да се включи помпа без да се стартира транзакция. След около 11 минути операторът на контролното табло стартирал ръчно началото на транзакцията. Въвеждането на алкохолното съдържание и температурата на продукта се извършвало ръчно преди стартирането на транзакцията като същите са получени с анализна бележка №182/20.09.2018г. След разтоварване на количеството ръчно се задавал край. Количеството, което е отчетено с така направената транзакция било 25 877 литра, а реално преминалото количество през средството за измерване било 29 351 литра. Неотчетената разлика е в размер на 3 474 литра. Контролното измерване показало, че има възможност да не се отразяват в материалната отчетност преминалите количества преди ръчно стартиране на транзакцията. 

- друга технологична възможност за неотчитане на акцизен продукт - при извършване на контролните действия е установено, че в Цех 1, Бутилираща линия 1, която е TК 1- брояч бутилки, при закриване на сензора на брояча може да премине бутилирана продукция без да бъде отчетена, а визуализираният надпис на контролното табло „Внимание!!! Закрит датчик“ се появява едва след 4 минути, през което време могат да преминат 7 бутилки пълни с акцизен продукт.

- на чл.47 т.8 от ЗАДС - в 00:15 часа на 22.09.2018г. бил направен опит да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър, находят се в Митница Бургас, като горното действие е обективирано в ПИП № А 1111 /22.09.2018г. Опитът бил неуспешен, което не позволява извършването в реално време на контрол.

Две от констатираните нарушения, изразяващи се в технологично заложена възможност за неотчитане на акцизен продукт – чрез възможността да се включи помпа без да се стартира транзакция, както и чрез възможността да се закрие сензора на брояча и така да премине бутилирана продукция без да бъде отчетена, за да бъдат доказани изискват изготвяне на техническа експертиза, посредством която да се установи дали проверяваното производство действително позволява неотчитане на акцизен продукт. Доказателства по отношение на тези факти не могат да се обезпечат посредством способите визирани в чл.40, ал.1 от ДОПК – 1)опис, 2)изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, 3) копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й.

По тази причина съдът счита, че обжалваните действия по обезпечаване на доказателства, чрез запечатване на данъчен склад BGNCA00149001, обективирани в протоколи № А1110/21.09.2018г. са извършени законосъобразно и са обосновани от констатираните по време на проверката факти. Запечатването е осъществено за 48 часа (по чл.40, ал.2 от ДОПК) + 24 часа (по силата на определение № 567/23.09.2018г. по ч.гр.д. №1041/2018 на Районен съд Карнобат). Това време е напълно достатъчно за събиране на доказателства посредством техническа експертиза. Запечатването на данъчния склад за три денонощия не нарушава принципа на съразмерност визиран в чл.6, ал.2 от АПК, защото актът не засяга правата и законните интереси на дружеството-жалбоподател в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която е издаден този акт.

Твърдението на жалбоподателят, че няма възможност за неотчитане на акцизен продукт, тъй като при закриване на сензора на контролното табло се визуализира надпис „Внимание!!! Закрит датчик“ и се активира алармен светлинен сигнал, който е от групата съобщения, които веднага се изпращат в ИКУНК, респ. в ИУ на БАЦИС и се предава директно в реално време в Агенция Митници, е неоснователно, тъй като едностранно и избирателно са тълкувани фактите. Липсва още един факт установен при проверката, а именно изтичането на 4 минути от закриване на сензора до активиране на надписа и алармения светлинен сигнал, а от там и до предаването на информацията в Агенция Митници. Всичко описано от жалбоподателят се осъществява точно така, както е казано в жалбата, но 4 минути след закриване на сензора на контролното табло, през които могат да преминат 7 бутилки с акцизен продукт – протокол №1098/19.09.2018г.

Неоснователно е и твърдението на дружеството – жалбоподател, че оспорените действия са немотивирани, тъй като в протокола отразяващ обезпечаването на доказателства, чрез запечатването на данъчния склад не са описани факти и правни изводи.

Протокол за запечатване на обект №А1110/21.09.2018г. е неразделна част от Протокол за извършена проверка №А1110/22.09.2018г., където са описани констатираните нарушения и са посочени нормите, които се нарушават. Отделно от това от административната преписка се установява, че на 20.09.2018г. е извършена първата проверка на данъчния склад, когато са установени и нарушенията. В този смисъл неоснователно е и възражението, че нарушенията са установени след запечатване на данъчния склад извършено в 00:15 на 22.09.2018г.

Не се каса за различни производства – „установяване на факти и обстоятелства от значение за предприетата проверка“ и „проверка за спазване на акцизното законодателство“, както неправилно счита жалбоподателя. Всяка проверка за спазване на акцизното законодателство винаги ще изисква прилагане на чл.40 от ДОПК, когато се установят данни за нарушаване на това законодателство, какъвто е конкретния случай.

Съдът не може да съобрази определение по адм.д.№2795/2018г. на АСБ. Този съдебен акт касае друг обект на друго юридическо лице, където запечатването е постановено при наличието на други факти. В процесният случай няма данни да са извършени други действия (по чл.40, ал.1 ДОПК) по обезпечаване на доказателства, с които да се установява наличието или липсата на технологична възможност за неотчитане на акцизен продукт чрез възможността да се включи помпа без да се стартира транзакция, както и чрез възможността да се закрие сензора на брояча и така да премине бутилирана продукция без да бъде отчетена.

По изложените съображения жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.41 ал.3 ДОПК, Административен съд - гр.Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Джеймс Баучер“, № 77, ет.2, представлявано от Р.Стайкова против действия на митническите органи по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на данъчен склад BGNCA00149001, обективирани в протоколи № А1110/21.09.2018г. съставен от служители на Агенция Митници определени със заповед № ЗМ-1000-757/05.09.2018г. и заповед № ЗМ-1000-791/19.09.2018г. двете на началника на Митница Бургас, мълчаливо потвърдени от началника на Митница Бургас.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: