О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   2493

Бургас, 16.10.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  шестнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело №  2807 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.41, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” 77, ет.2, представлявано от Р. Стайкова против действия за обезпечаване на доказателства извършени от митнически служители по отношение на данъчен склад ИДНС BGNCA00149002, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него № А1109 от 21.09.2018г.  на Митница Бургас.

С жалбата се иска отмяна на действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него № А1109 от 21.09.2018г.  на Митница Бургас, като незаконосъобразни. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

Възразява се относно приложението на ДОПК на основание чл.104, ал.1 от ЗАДС, тъй като разпоредбата предвижда две възможности при които се прилага ДОПК, а от анализа на представените документи според жалбоподателя не може да се обоснове извод за наличие на производство по установяване, обезпечаване или събиране на задължения за акциз. Счита, че действията на Митница Бургас са предприети за преустановяване на твърдени спорни и несъществуващи нарушения на закона, а не за обезпечаване на доказателства за установяване, обезпечаване и събиране на задължения за акциз. Излага доводи, че в протокол № А1109 от 21.09.2018г. на Митница Бургас за извършените действия за обезпечаване на доказателствата няма изложени нито фактическите нито правни основания за действията по предприетото обезпечаване. Счита, че липсата на мотиви създава пречка да се установи дали при налагането на предварителните обезпечения е спазен принципа за съразмерност по чл.6 от АПК, наред с принципа за обективност по чл.5, ал.1 и ал.2 и принципа за добросъвестност по чл.6, ал.1 от ДОПК. От друга страна се смята, че нормата на чл.40, ал.1 и ал.2 от ДОПК съставлява изключителен и краен способ за обезпечаване на доказателствата, който е допустим единствено, ако доказателствата не могат да бъдат обезпечени своевременно чрез опис, изземване или чрез копиране на информацията от и на технически носители.

Ответникът – Началник Митница Бургас представя цялата преписка. Не изразява становище по жалбата.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед № ЗМ-1000-757 от 05.09.2018г. и Заповед № ЗМ-1000-791 от 19.09.2018г. на Началник Митница Бургас на основание чл.33, т.9 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, издадени във връзка с възникнала необходимост от извършване на проверка, са определени служители от Митници Бургас, които да осъществят оперативни действия по митническия контрол на лицензирани складове на територията на Митница Бургас, а именно „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 831280490 и „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 0402755584.

На 19.09.2018г. определените служители на Митница Бургас са извършили проверка на стопанисвания от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Венец, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1096 от 19.09.2018г.

На 20.09.2018г. определените служители на Митница Бургас са извършили отново проверка на стопанисвания от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Венец, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1103 от 20.09.2018г.

На 21.09.2018г. определените служители на Митница Бургас са извършили отново проверка на стопанисвания от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Венец, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1109 от 21.09.2018г. В протокола е посочено, че при осъществен физически контрол обективиран в ПИП 18BG1000А033952/19.09.2018г. е извършен обход на ДС съгласно представения генерален план от 07.2018г. С него е констатирано, че част от територията не е оградена и е в процес на изграждане и подновяване на оградата. С така установеното митническият орган е приел, че данъчният склад за производство и складиране не отговаря на изискванията за сигурност и контрол – да е ограден като помещенията и съоръженията не са пряко свързани с такива извън данъчния склад.

Отразено е още, че в 01:20 часа на 22.09.2018г. е направен опит да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър, находящ се в Митница Бургас, като горното действие е обективирано в ПИП № А1112/22.09.2018г. Опитът е неуспешен, което не позволява извършването в реално време на контрол като по този начин са нарушени разпоредбите на чл.47, т.8 от ЗАДС.

На 21.09.2018г. е съставен протокол за запечатване на обект или част от него № А1109 от 21.09.2018г., съгласно който поради невъзможно своевременно обезпечаване на доказателствата чрез други способи, за целите на проверката, обективирана в Протокол за извършена проверка № 18BG1000A034138 от 22.09.2018г. на Митница Бургас са предприети следните действия:

Обезпечаване на десет броя портали по номера отразени в представения генерален план:

- Товарен портал № 8 – 1бр. ТСК № 0023656;

- Товарен портал № 7 – 1бр. ТСК № 0023692;

- Товарен портал № 6 – 1бр. слепка;

- Товарен портал № 5 – 1бр. слепка;

- Товарен портал № 4 – 1бр. ТСК № 0023647;

- Товарен портал № 3 – 1бр. ТСК № 0023662;

- Товарен портал № 2 – 1бр. ТСК № 0023675;

- Товарен портал № 1 – 1бр. слепка;

- Товарен портал № 10- 1бр. ТСК № 0023668;

- Товарен портал № 9 – 1бр. ТСК № 0023637;

Посочено е, че за запечатването са използвани следните средства – 7 акцизни пломби и 3 бр. слепка, всички със записани имената, подписите и личните печати на служители на Митница Бургас.

На 22.09.2018г. определените служители на Митница Бургас са извършили отново проверка на стопанисвания от „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, с.Венец, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен ПИП № А1112 от 22.09.2018г., съгласно който при проверката е било установено, че не може да се осъществи интернет достъп до автоматизираната система за отчетност на лицензирания складодържател „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, съгласно изискванията на чл.47, ал.1, т.9 от ЗАДС. Не може да се извърши контрол в реално време на движението на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код в/от данъчния склад съгласно чл.47, ал.1, т.8 от ЗАДС.

Описано е, че опитите за връзка са извършени от независимо компютърно устройство на Агенция „Митници“, отговарящо на съответните условия в 01:20 часа на 22.09.2018 г. чрез РРТР и VPM тунел и използване на предоставената писмена информация от лицензирания складодържател за начина на осъществяване на отдалечен терминален достъп до автоматизираната му система за отчетност.

Направено е заключение, че липсата на достъп за митническите органи до автоматизираната система за отчетност на „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД в качеството му на лицензиран складодържател не гарантира, че същия е в състояние да изпълнява изискванията за режим отложено плащане на акциз съгласно чл.47, ал.1, т.9 от ЗАДС.

На 22.09.2018г. от началник „Сектор“ в „Агенция“ Митници е направено искане за удължаване срока за запечатване на част от обекти на основание чл.40, ал.4 от ДОПК до Председателя на Районен съд – Карнобат. Районен съд – Карнобат се е произнесъл с определение № 567/23.09.2018г., с което е  продължил срока на запечатването на обекти, както е отхвърлил искането на Агенция Митници - Централно митническо управление - Митница Бургас за продължаване на срока на запечатване на Данъчен склад с ИНДС BGNCA00149002, находящ се в с.Венец, общ.Карнобат, п.имот 10625.87.28, управляван от лицензирания складодържател „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД с ЕИК040275584, което е осъществено с протокол за запечатване на обект или част от него № А 1109/21.09.2018г. на Агенция Митници - Централно митническо управление - Митница Бургас допълнително с 60 дни, като неоснователно.

На 21.09.2018г. „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД е обжалвало пред Началника на Митница Бургас действията за обезпечаване на доказателства от страна на митнически служители на данъчен склад ИДНС BGNCA00018002 с жалба с вх. № 32-274206/25.09.2018г. и допълнение към нея с вх. № 32-274323/25.09.2018г. По така депозираната жалба Началника на Митница Бургас не се е произнесъл в законоустановения срок.

В резултат на непроизнасянето на Началника на Митница Бургас в установения срок от  „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД на основание чл.41, ал.3 от ДОПК е подадена жалба с вх. № 10820 от 01.10.2018 г. до Административен съд – Бургас против действията за обезпечаване на доказателства от страна на митнически служители на данъчен склад ИДНС BGNCA00018002, описани в протокол № А1109 от 21.09.2018 г. на Митница Бургас.

При така установената фактическа обстановка се налага следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Съгласно разпоредбата чл.102, ал.1 от ЗАДС митническите органи осъществяват контрол върху акцизните стоки. При извършваните проверки в тази връзка разпоредбата на чл.103, ал.2 от ЗАДС препраща към реда по ДОПК относно събирането, обезпечаването и преценката на доказателствата, установени при тези проверки. Във връзка с контрола върху акцизните стоки, чл.104, ал.1 от ЗАДС предоставя на митническите органи правомощията на органи по приходите, като по смисъла на ал.2 от нормата, началниците на митническите учреждения имат правомощията на териториален директор. Предвид изложеното обжалваните в случая действия са предприети от компетентен орган.

Съгласно разпоредбата на чл.40, ал.1 от ДОПК, приложима по силата на препращащата норма на чл.103, ал.2 от ЗАДС при извършване на ревизия или проверка органът по приходите може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й. Едва в случай на невъзможност тези действия да бъдат извършени своевременно за целите на ревизията или проверката, органът по приходите може да запечата обекта или част от него, само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа /чл.40, ал.2 от ДОПК/.

В настоящия случай налагането на обезпечителната мярка е обоснована с констатациите установени с протокол за извършена проверка /ПИП/ 18BG61000А033952 от 21.09.2018г. /с № 11096/, а именно наличието на свободен достъп до данъчен склад ИДНС BGNCA00149002: - т.1.2, пети ред – наличието на свободен достъп,  с ограда в процес на изграждане.

Другото посочено основание за наложеното обезпечение е, че в 01:20 часа на 22.09.2018г. е направен опит да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър, находящ се в Митница Бургас, като горното действие е обективирано в ПИП № А1112/22.09.2018г. Опитът е неуспешен, което не позволява извършването в реално време на контрол като по този начин са нарушени разпоредбите на чл.47, т.8 от ЗАДС.

Настоящия съдебен състав намира, че оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и при липса на материалните предпоставки за издаването му. Съображенията за това са следните:

Оспореният административен акт е издаден при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, при наличие на отменителни основания по чл.146, т.2 и т.3 от АПК, приложим съгласно препращатата разпоредба на пар.2 от ДР на ДОПК. В същия не са изложени в пълен обем фактическите основания, които да обосноват издаването му. Съществена част от формата, в която следва да бъде издаден един административен акт е излагането на фактическите и правните основания съгласно чл.59, ал.2, т.4 от АПК. Неспазването на това изискване има за последица издаването на административен акт, постановен при съществено нарушение на закона. Изискването за обосноваване на административния акт е една от гаранциите за законосъобразност на същия, които законът е установил за защита на правата и законните интереси на гражданите и организациите в административното производство. Тази гаранция се проявява в две насоки. От една страна с излагането на мотивите за административния акт се довеждат до знанието на страните съображенията, които са дали основание на административния орган за издаването му, което дава възможност да осъществят в пълен обем правото си на защита, а от друга наличието на ясно формулирани мотиви прави възможен контрола върху законосъобразността и правилността на акта, упражняван при оспорването му по административен ред и пред съда. В този смисъл липсата на мотиви или излагането им в недостатъчна степен и пълнота представлява съществено нарушение на процесуалните правила за издаване на административния акт и е основание за неговата отмяна съгласно чл.146, т.2 и т.3 от АПК.

В настоящия случай с оглед събраните в рамките на проведеното административно производство доказателства, съдът намира, че административният орган в нарушение на чл.35 от АПК не е изяснил в пълен обем фактите и обстоятелствата от значения на случая, не е изпълнил задължението си по чл.36, ал.1 от АПК да събере служебно всички доказателства относими към конкретния случай, в резултата на което е нарушил основен принцип в административното производство, залегнал в чл.9, ал.2 от АПК – да събере всички необходими доказателства, независимо дали има искане на страните за това.

Освен, че от посочените от административния орган факти, които според него обосновават налагането на обезпечителната мярка не става ясно къде точно се намира наличния свободен достъп с ограда в процес на изграждане, с кой/кои имоти граничи оградата, какви са нейните размери и пр. характеристики, то не става ясно как това обстоятелство, ако действително го има, ще попречи и ще създаде невъзможност да бъдат извършени действията изброени в чл.40, ал.1 от ДОПК за обезпечаване на доказателства. Отделно от това административният орган не посочил и характеризирал какви са тези доказателства и къде точно се намират те, в изпълнение на разпоредбата на 40, ал.2 от ДОПК, която го задължава да направи това за да се обоснове необходимостта от запечатване на съответния обект или на част от него.

По отношение на второто фактическо основание посочено от административния орган за налагане на обезпечителната мярка, съдът намира, че същото не би могло да послужи за такова основание, тъй като е настъпило на следващия ден след издаването на административния акт и не е следвало да бъде взето предвид.

Съобразно изложеното съдът намира, че не са налице основания, които да обосноват извършените действия по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на обект или част от него въз основа събраните в хода на административното производство доказателства. Както беше отбелязано в оспорения акт липсват и каквито и да е мотиви, въз основа на какво митническите служители са направили преценка защо се налага запечатването на изброените обекти. Действията на митническите органи следва да са мотивирани, като това е необходимо условие за да може да се направи преценка дали при налагането на обезпечителните мерки са спазени принципите на съразмерност по чл.6 от АПК, за обективност по чл.3 от ДОПК и за добросъвестност чл.6, ал.1 от ДОПК. Допълнителен аргумент в тази насока са и мотивите изложени в определение № 567 от 23.09.2018г. на Районен съд – Карнобат, с което отхвърлено искането за продължаване срока на запечатването с 60 дни.

С оглед на всичко изложено съдът намира, че извършените от митническите служители действия за обезпечаване на доказателства по отношение на данъчен склад ИДНС BGNCA00149002, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него № А1109 от 21.09.2018г.  на Митница Бургас, са извършени в противоречие с процесуалните и  материалните разпоредби на закона, поради което следва да бъдат отменени.

При този изход на делото искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 50.00 лв. следва да бъде уважено на основание чл.161, ал.1 от ДОПК.

По изложените съображения и на основание чл.41, ал.3 от ДОПК, Административен съд – Бургас, ХХ-ти състав

        

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ действията за обезпечаване на доказателства извършени от митнически служители по отношение на данъчен склад ИДНС BGNCA00149002, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него № А1109 от 21.09.2018г.  на Митница Бургас.

ОСЪЖДА  МИТНИЦА БУРГАС да заплати на  „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Джеймс Баучер” 77, ет.2, представлявано от Р. Стайкова направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

 

СЪДИЯ: