ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2807 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.В.Н., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, редовно уведомен,  представлява се от Н.С. – инспектор с юридическа правоспособност в сектор „Режимна дейност” в Затвора – гр. Бургас при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, представя заповед за упълномощаване.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на П.В.Н. против заповед №Л-4350/20.09.2017 г. на ВПД главен директор Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ старши  комисар С.Ц., с която е наредено жалбоподателят Н. да бъде преведен в Затвора – гр. Белене за доизтърпяване на наложеното наказание.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Поддържам жалбата. Аз си смених вече личната карта. Имам издадена нова лична карта, в която вече е вписан адресът в гр. Несебър. Искането ми е да отмените заповедта.

Други доказателства няма да представям.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Оспорвам жалбата. Моля да потвърдите заповед № Л-4350/20.09.2017 г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Към момента на издаване на заповедта П.Н. е бил с постоянен адрес на територията на гр.Русе. Съгласно разпоредбата на чл. 58 от ЗИНЗС и заповед № 919 на Главния директор на ГД „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието лицата с постоянен адрес ***  изтърпяват наказание в Затвора – гр. Белене. Към момента на постъпването си в Затвора – гр. Бургас и към момента, в който е издадена заповедта, не е било известно на органа, издал заповедта, че лицето има постоянен адрес *** и в тази връзка е издадена заповед № Л-4350/20.09.2017 г. на ВПД Главен директор на ГД „Изпълнение на наказанията“. С оглед на това моля да потвърдите заповедта за преместване на П.В.Н. *** в Затвора – гр. Белене.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Желая да бъда оставен в гр. Бургас, тъй като съм по-близо до жена ми и дъщеря ми, те са ми семейство. Белене е на 440 км и жена ми няма да има възможност да идва при мен с дъщеря ми, затова моля да бъда оставен в гр. Бургас. В момента работя, имам нова лична карта с адрес в гр. Несебър. Моля съдът да ме остави в гр. Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ С.: Моля да потвърдите заповедта. Представените доказателства, а именно нова лична карта и постоянен адрес, са след датата на издаване на заповедта и към момента на издаването й, а именно 20.09.2017 г., те не са били взети предвид при издаване на тази заповед.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: