ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.02.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2802 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Веронели“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

Съдът докладва постъпилото заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх.№ 1560/06.02.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. Ж.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

юк. Ж.: Имам въпроси. В представеното от Вас заключение цитирате документи, които не намерих по делото, а именно на стр. 7 от заключението сте посочили договор за наем на жалбоподателя със съответния контрагент, както и във връзка с отговорите на зададените от съда въпроси сте посочили, че сте разгледали инвентаризационни описи за 2014 г. и 2015 г. Къде ги видяхте тези документи?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: В счетоводството на жалбоподателя. Няма ги по делото. По делото има съвсем скромен обем от счетоводни документи на жалбоподателя.

 

Въпрос на съда: След като сте извършили проверка в счетоводството на жалбоподателя искате да ни кажете, че всъщност органът ни спестява част от доказателствата, които са в счетоводството на жалбоподателя и не са по административната преписка, така ли да го разбирам?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Мисля, че не всички счетоводни документи, които е представил жалбоподателят, са налични по преписката.

 

Въпрос на Съда: Но документи, които са били налични по време на ревизията, защото те са му правили проверка в счетоводството?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Би трябвало тези документи да са проверени, защото има констатация за счетоводството на жалбоподателя.

 

юк. Ж.: Никъде в РД и в документите, които са представени, аз не срещнах инвентаризационни описи и затова попитах. Ще предоставя на съда да прецени дали следва да се изискат тези доказателства - договор за наем, цитиран на стр. 7 от заключението, анекса към него и  инвентаризационните описи за 2014 г. и 2015 г.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Всички счетоводни документи, които ми бяха представени от жалбоподателя, включително и инвентаризационни описи бяха в счетоводството и ми беше обяснено, че са представени на органа. Аз не мога да знам. С изключение на този договор, който аз поисках във връзка с последващите доставки по определена фактура. Този договор за наем определено не е представен от данъчните органи, включително и фактурите, които са в изпълнение на този договор.

 

юк. Ж.: Във връзка с отговора Ви за фактура № 0000000060 от 20.12.2014 г. на стр. 7 от заключението как установихте, че именно предметът по тази фактура е обвързан с този договор и издадените преди това фактури от жалбоподателя към едно трето лице получател?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Предметът на доставката по данъчна фактура № 0000000060 е „камериерски услуги - пране и почистване“. Така е записано във фактурата, доколкото дружеството стопанисва хотел/хотелска сграда, в която има помещения, които се отдават. Така, както между другото е записано и в този договор, който съм споменала. Дружеството обясни, че тези услуги са предоставени във връзка с тяхно задължение към този туроператор. По този повод съм описала този договор и тези фактури.

 

юк. Ж.: Във връзка с отговора на първия въпрос от съда, в който сте посочили по отношение заприхождаване на стоките не е ли налице противоречие между това, което сте обяснили във връзка с използвания от дружеството метод за изписване на стоките - първа входяща/първа изходяща и това, което сте констатирали на стр. 6 от заключението относно това как са изписани стоките в самото дружество, а именно посочили сте, че се извършва еднократно в края на отчетния период?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Къде виждате противоречие?

 

юк. Ж.: В смисъл, че по този метод Вие сте ни обяснили как първо следва да бъдат изписани материалите, които най-напред са закупени и следват следващите поред, а в един момент се оказва, което е видно от заключението, че дружеството не е спазило този начин на изписване, а еднократно в края на годината ги е изписало и според мен е станало въз основа на тези инвентаризационни описи, аз така разбирам от Вас.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Абсолютно не е налице противоречие, защото следва да се прави разлика между момента на изписване на стоките, чисто технически в кой момент тези стоки се изписват и методът, по който те се изписват. Това са две различни неща. В кой момент технически аз ще изпиша стоките по този метод това е различно като време момент, а самият способ, самият метод FIFO, какъвто е използвал жалбоподателят, предполага изписване по реда на тяхното заприхождаване. Първата фактура, която е дошла за заприхождаване на стоките в счетоводството, се изписват първи тези стоки. Това не става въпрос за един и същ момент. Едното е методът, по който те се изписват, т.е. алгоритмът, по който тези стоки се изписват, а моментът, в който се извършва това изписване на стоките, е в края на периода, когато имаме налице инвентаризационен опис. Т.е. тука става въпрос за две различни неща.

 

юк. Ж.: Да, разбирам Ви, но си зададох въпроса, ако ние не сме приключили годината, да речем 2014 г. и 2015 г. и влезем в средата на годината, когато няма инвентаризационен опис как ще разберем дали примерно определени стоки от определени доставчици са изписани, както казвате Вие те са отишли на приход, тъй като няма констатация по ЗКПО. Един вид няма как да проследим, ако няма такива инвентаризационни описи.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Конкретният случай не е такъв.

 

юк. Ж.: Говорим за стоки и материали. Ако те правят продукция не би ли следвало да има една аналитична отчетност, да се види в тази продукция какво влиза. Отделно, ако има бракувани стоки как ще се установи това в един по-ранен период в течение на годината, а не в края на годината?

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Принципно най - добрият вариант е да бъде организирана такава аналитична отчетност, в която да се види тези продукти, т.е. тези материали за производството на каква готова продукция са били използвани. Това е идеалният вариант. Това обаче не означава, че всяко друго счетоводство, което не е използвало този вариант, е лошо водено счетоводство. Има и други начини, какъвто е случаят, които са достатъчни, за да бъдат проследени движението на стоките и материалите от тяхното заприхождаване до момента на тяхното изписване. Това е възможно по простата причина, че в тези инвентаризационни описи в края на периода изрично са посочени количествата стоки по артикули, единична цена, количество и стойност, а цената, която е изписана в този инвентаризационен опис, е цената от последните фактури. Говоря за единичната цена, което логично означава, че всички останали фактури, които са постъпили, са изписани. Това Вие кога ще влезете на ревизия жалбоподателят няма как да знае, за да съобрази отчетността си с момента на влизане в ревизия. Няма такова изискване в Закона за счетоводството, което да казва към кой момент да бъдат изписани стоките. Това е право на счетоводна политика какъв метод ще си избере, в кой момент ще го изпише. Това е право на конкретния субект, в случая – жалбоподателят.

 

юк. Ж.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът: Нямам въпроси към вещото лице.

 

юк. Ж.: Безспорно вещото лице е установило, че няма аналитична отчетност, но в случая считам, че така описаното, например счетоводно записване и съответни документи, които е намерило в счетоводството на жалбоподателя, за мен няма как да се проследи дали точно стоките, предмет на спора, съответно са изписани и са отишли на приход, за които няма констатации. Така, че не съм съгласна с тези изводи на вещото лице и ще представя подробни писмени бележки. Съдът ще прецени доколко това е вярно или не. По отношение дали са изисквани инвентаризационни описи не мога да кажа. В преписката има какво е искано от лицето и какво е представено.

Искам последно само да уточним дали на стр. 3 от заключението вещото лице е допуснало техническа грешка, където за фактура № 0000000045 е записано, че е от 17.02.2014 г.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Да, допуснала съм техническа грешка. Изписала съм 17.02.2014 г., а датата следва да се чете - 17.12.2014 г.

 

Съдът намира, че следва да задължи жалбоподателя да представи, надлежно заверени договор за наем № 12/2013 CS от 01.09.2013 г., сключен между него и  Травъл Партнър България“ еоод, анекс № 1 към договора от 16.04.2014 г., фактурите, издадени в изпълнение на този договор,  както и инвентаризационните описи към 31.12.2014 г. и към 31.12.2015 г.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 800.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 800 лв. на 14.02.2018 г./

задължава жалбоподателя да представи, надлежно заверени,  договор за наем № 12/2013 CS от 01.09.2013 г., сключен между него и „Травъл Партнър България“ еоод, анекс № 1 към него от 16.04.2014 г., фактурите, издадени в изпълнение на договора, както и инвентаризационните описи към 31.12.2014 г. и към 31.12.2015 г., в 7-дневен срок от уведомяването.

не Приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.03.2018 г. от 11.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:23 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: