ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 29.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2802 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Веронели“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. М. - представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Ж. – представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпилите доказателства от ответника с писмо вх. № 10744/11.10.2017 г. /от л. 349 до л. 361 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Веронели“ ЕООД, с ЕИК по Булстат ********, с седалище и адрес на управление ********, представлявано от Й.Г.Х. против ревизионен акт № 02000217001535-091-001/18.07.2017 г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП-Бургас, частично потвърден с решение № 229/25.09.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП” - Бургас при ЦУ НАП.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК във вр. с §2 от ДР ДОПК.

 

адв. М.: Поддържам жалбата. Оспорваме РА в частта, в която е потвърден с решението на директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас. С жалбата сме направили искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с поставени задачи. Съответно моля да бъде допусната експертиза. Към настоящия момент няма да сочим други доказателства.  

 

юк. Ж.: Оспорвам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Относно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза с изрично формулирани въпроси в жалбата предоставям на съда.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени от административния орган с писмо вх. № 10744/11.10.2017 г. /от л. 349 до л. 361 от делото/.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба / на л. 10 от делото/, както и на допълнително поставените от съда на основание чл. 171, ал. 2 АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК въпроси, а именно:

1.     Дава ли възможност счетоводната отчетност на жалбоподателя за проследяване движението на стоките?

2.     Налице ли са документи при жалбоподателя и доставчиците, удостоверяващи реалното извършване на доставките?

 

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 800.00 лв., вносими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.02.2018 г. от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: