ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2802 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Веронели“ ЕООД, редовно уведомен, се явява  управителят Й.Х. и адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Ж., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства по опис с молба вх. № 2340/23.02.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя / от л. 397 до л. 416 от делото/.

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. М.: Моля да се приемат представените доказателства. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Ж.: Запознала съм се с така представените доказателства, които бяха посочени в заключението на вещото лице. Моля същите да бъдат приети. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

приема постъпилите по делото писмени доказателства по опис с молба вх. № 2340/23.02.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя / от л. 397 до л. 416 от делото/.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

Адв. М.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата и да отмените РА като незаконосъобразен. Считам, че по делото бяха представени достатъчно доказателства в подкрепа на твърденията ни, че са налице всички предпоставки за възникване и ползване на правото на приспадане на данъчен кредит. При условие, че уважите жалбата ни моля да присъдите в тежест на административния орган направените разноски по делото.

Юк. Ж.: Уважаема г-жо председател, считам, че следва да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че в настоящето  съдебно производство не се доказаха предпоставките за признаване правото на приспадане на данъчен кредит. В тази връзка има изложени достатъчно мотиви в решението на директор на дирекция „ОДОП“ Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение във връзка с обжалваемия интерес в размер на 1629.00 лв.

управителят Х.: Моля да уважите жалбата ни и отмените процесния РА.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: