О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

 

гр.Бургас, № 228 / 26.01.2018г.

 

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, VІ състав, в закрито заседание на двадесет и шести януари, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                       СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

като разгледа адм.д.№27 по описа за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по искова молба на М.Г.К. – П.,*** – партер, против НАП Бургас и Върховен административен съд на Република България.

Ищцата иска от първия ответник да бъде осъден да й заплати обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 50 000 лв. В същия размер е и претенцията по отношение на втория ответник, като отново се претендират нанесени неимуществени вреди. Ищцата иска съдът да й присъди и законната лихва върху съответната част от иска от датата на завеждане на исковата молба до окончателното плащане. Квалифицирала е иска по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 7, 8, 9, 10 и 11 от ГПК, АПК, Конституцията на България и чл.6, и чл.13 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС), както и чл.1 от Протокол №1 от нея.

Ищцата твърди, че ответниците, със своите действия, изразяващи се в издаването на ревизионен акт № Р-02-1400563-091-001/28.01.2015г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден частично с решение № 173/08.07.2016г. на директора на дирекция „ОДОП“ Бургас – по отношение на първия ответник и постановяване на решение №8518/03.07.2017г. по адм.д.№2121/2017г. по описа на ВАС, с което е оставено в сила решение № 2117/15.12.2016г. по адм.д.№1786/2016г. на Административен съд Бургас – по отношение на втория ответник, са й нанесли претендираните неимуществени вреди.

Ищцата счита, че двамата ответници са нарушили правата й на истина и справедлив процес, лишили са я от право на защита срещу действията на НАП Бургас. Твърди, че е ограничено правото й на достъп до правосъдие, с което е бил нарушен чл.6 и чл.13 от ЕКЗПЧОС.

Исковата молба е недопустима за разглеждане.

При служебна справка в деловодната система на Административен съд Бургас (АСБ) съдът установи, че ищцата е била страна по адм.д.№1640/2016г. по описа на АСБ с първоначален предмет ревизионен акт № Р-02-1400563-091-001/28.01.2015г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден частично с решение № 173/08.07.2016г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас и решение №104/09.05.2016. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас. Съдът с определение № 1472/31.08.2016г. е разделил производството по жалбата на М.К. – П., като по адм.д.№1640/2016г. е оставил разглеждането на жалбата против решение №104/09.05.2016г. на директора на дирекция „ОДОП” Бургас, а жалбата против РА № Р-02-1400563-091-001/28.01.2015г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден частично с решение № 173/08.07.2016г. на директора на дирекция ОДОП е отделена в отделно производство, образувано под № 1786/2016г. по описа на АСБ. По това дело на 15.12.2016г. е постановено решение № 2117, с което жалбата е оставена без разглеждане в частта й, в която се обжалва ревизионния акт, в частта му отменена с решение № 173/08.07.2016г. В останалата част жалбата е отхвърлена като неоснователна. Решението е било обжалвано пред ВАС, който с решение № 8518/03.07.2017г. по адм.д.№2121/2017г. е оставил в сила изцяло решението на Административен съд Бургас.

Съгласно чл.204, ал.1 от АПК, иск за обезщетение за вреди причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове на административни органи и длъжностни лица, може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред. Т.е. за да се предяви иск по ЗОДОВ с претенция за обезщетение на настъпили вреди, първата предпоставка е наличието на незаконосъобразен административен акт, чиято незаконосъобразност да е съдебно установена. Това е условие за допустимост на иска, както сочи наименованието на разпоредбата.

В случая административният акт е ревизионния акт, и той е потвърден от две съдебни инстанции. Няма незаконосъобразен административен акт, поради което не е налице предпоставка за допускане разглеждането на такъв иск, както и за приложение на ЗОДОВ.

Ищцата никъде не твърди, че ревизионният акт е бил отменен, макар да счита, че той незаконосъобразен. Претенцията на ищцата произтича предимно от твърденията й във връзка с проведения съдебен процес на две инстанции, където според нея, не е получила възможност да докаже незаконосъобразността на РА поради липса на справедлив процес съобразно чл.6 от ЕКЗПЧОС. Тя директно се е позовала на чл.6 и чл.13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи с твърдение, че били нарушени.

Настоящият съд, както и никой национален съд няма компетентност да разглежда такива спорове. Тази компетентност се предоставя на Европейския съд по правата на човека, който е правораздавателна институция на Съвета на Европа, създадена с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, със седалище Страсбург, Франция. Юрисдикцията на този съд се разпростира върху всички държави-членки на Съвета на Европа, ратифицирали Конвенцията и включва всички въпроси отнасящи се до тълкуването и прилагането на тази Конвенция. България е членка на Съвета на Европа и е ратифицирала Конвенцията, поради което жалбоподателката може да отнесе жалбата си до този компетентен да я разгледа съд. Тъй като Съдът по правата на човека не е част от инстанционната система на националните съдилища, настоящият съд не може да изпрати по подсъдност исковата молба на М.К. – П..

По изложените съображения производството по делото следва да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

Мотивиран от горните изводи, Административен съд – Бургас

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 27/2018г. по описа на Административен съд – Бургас.

         ВРЪЩА исковата молба на М.Г.К. – П.,*** – партер, против НАП Бургас и Върховен административен съд на Република България за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на по 50 000 лв. от всеки от ответниците.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.

 

 

Съдия: