РЕШЕНИЕ

 

№ 254/19.02.2016 г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на единадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  В.П.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  27 по    описа    за   2016  година.

 

 

Производството е по реда на чл. 63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Д.Р.Д., ЕГН **********,***, против решение № 1679/03.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 3954/2015г. по описа на Районен съд – Бургас. С решението е изменено наказателно постановление № 3796/18.08.2015 година на Главен инспектор „Мониторинг“ Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“, с което на лицето за нарушение на чл. 7, ал. 1, т. 3, б. Б и чл. 6, ал. 1, т. 3, б. А от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и чл. 26, ал. 2, т. 1, б. А от Закона за пътищата, на основание чл. 53, ар. 1, вр. чл. 26, ар. 2 от ЗП и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв., като е намалил  размера на санкцията от 2000 на 1000 лв.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Бургас е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон, за което излага подробни съображения.

Ответникът – Агенция „Пътна инфраструктура“ - гр. София, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 1679/03.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 3954/2015г., е изменил наказателно постановление № 3796/18.08.2015 година на Главен инспектор „Мониторинг“ Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“, с което на лицето за нарушение на чл. 7, ар. 1, т. 3, б. Б и чл. 6, ал. 1, т. 3, б. А от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и чл. 26, ал. 2, т. 1, б. А от Закона за пътищата, на основание чл. 53, ар. 1, вр. чл. 26, ар. 2 от ЗП и чл. 53 от ЗАНН е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000 лв., като е намалил размера на санкцията на 1000 лв.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  АУАН и  НП са съставени от компетентни лица, описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и правилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя. Констатирал e, че при индивидуализиране размера на санкцията АНО не е отчел критериите предвидени в чл. 27 от ЗАНН, поради което е редуцирал размера на наказанието на минимума предвиден в санкционната норма.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление Д.Р.Д. е санкционирано за това, че 21.07.2015 г., в 17,14 часа на път ІІІ-6008 на 500 м. преди табела на Лукойл Нефтохим в посока Айтос-Бургас е управлявал и осъществявал движение на съчленено пътно превозно средство с пет оси. При проверката и направеното измерване е установено, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС и лицето няма разрешително или квитанция за платени пътни такси. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 4646/21.07.2015 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която се подкрепя от данните по делото, съвсем подробно е описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. В касационната жалба се преповтарят доводите и оплакванията, посочени в жалбата до районния съд, като по всички тях съдът се солидаризира с изразеното от БРС и не намира за нужно да ги преповтаря.

Безспорно се установява, че ППС управлявано от касатора, след измерване с надлежно техническо средство, съгласно изискванията на чл.35, ал.3 от Наредбата №11/2001г. за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС, е констатирано надвишаване на нормите на Наредба № 11/2011г., в нарушение на разпоредбата на чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от ЗП, съгласно която е забранено в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. Решаващият съд е изложил обстойни мотиви за съставомерността на деянието, изследвал е задълбочено понятията "извънгабаритни" и "тежки" превозни средства и изводът му, че не е нарушен материалния закон е правилен и обоснован.

Неоснователно е възражението на касатора, че извършеното административно нарушение представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН. В специалния закон – Закона за пътищата, не е предвиден като критерий за разграничаване на маловажен случай размерът на отклоненията от нормативно установените допустими габарити на превозното средство. Размерът на отклоненията не би могъл да бъде определен като смекчаващо обстоятелство по смисъла на чл.93, т.9 от НК, приложим по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН, във вр. чл. 28 от ЗАНН. Следва да се отчете и обстоятелството, че движението по път от републиканската мрежа на извънгабаритно ППС може да се извършва само след разрешение, респективно заплащане на такса на администрацията, управляваща пътя. Следователно, с извършването на самото нарушение – движение по републикански път на извънгабаритно ППС без издадено разрешение от АПИ, са нанесени вреди на републиканския бюджет. С оглед изложеното правилен е изводът на районния съд, че не са налице предпоставките за квалифициране на случая като маловажен.

С оглед на изложено настоящата инстанция намира касационната жалбата за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Бургаския районен съд е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

         Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, АПК, във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

 

 

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1679/03.12.2015г., постановено по административно-наказателно дело № 3954/2015г. по описа на Районен съд – Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          ЧЛЕНОВЕ: