Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       №260

 

гр. Бургас, 11. 02. 2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд, ХV-ти състав, на пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХД № 27/2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Д.З.З., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. С. З.З. от АК - Варна, против решение № 99/03.11.2014г., постановено по НАХ дело № 214/2014г. по описа на Районен съд Поморие. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК – неправилно решение поради нарушения на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В открито съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не сочи доказателства. С писмено становище от 05.02.2015г., чрез пълномощника си, касаторът поддържа жалбата по съображенията изложени в нея.

Ответникът по касация – директорът на Регионалната дирекция по горите гр.Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалване и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Решението на Районен съд Поморие е правилно и следва да се остави в сила. В производството пред районния съд не са допуснати процесуални нарушения и правилно е приложен материалния закон. Фактическата обстановка е установена коректно, а правните изводи се споделят напълно от настоящия касационен състав.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

С оспореното НП Д.З.З. е санкциониран за това, че на 03.10.2012г. в с.Козичино съхранява 10 куб.метра дърва за огрев в двора на дома си (навес), нарязани и нацепени на 30 см, немаркирани с контролна горска марка. Районният съд е приел за установена фактическата обстановка, като се позовал на събраните гласни и писмени доказателства. Обсъдил е и възраженията на наказаното лице, като ги е счел за неоснователни. Изложил е съображения за приложението на чл.18 от ЗАНН, във връзка с наложените на З. административни наказания с НП № 1289/22.03.2013г. и оспореното в настоящото производство НП № 1039/07.01.2014г., които се споделят от настоящия касационен съдебен състав, поради което не следва да се преповтарят.

Възражението относно собствеността на имота, в който са съхранявани дървата, не влияе върху съставомерността на деянието, тъй като санкционираното лице нито отрича, че живее в дома в село Козичино, където същите са открити, нито отрича, че дървата са негови. Такива възражения не са наведени както пред наказващия орган и районния съд, така и в касационното производство. След като е установено по делото, че в дома на наказания З. се съхраняват 10 куб.м. дърва, немаркирани с контролна горска марка, налице е осъществен състав на нарушение по смисъла на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, поради което законосъобразно е ангажирана отговорността на нарушителя по чл.266, ал.1 от ЗГ.

Недоказано е твърдението на касатора, че е възможно при нарязването/нацепването на дървата контролната горска марка да е била повредена. При липса на доказателства за последното, следва да се приеме, че това възражение е защитна позиция на касатора, което е неоснователно.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение, като постановено в съответствие с действащите правни норми, следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99 от 03.11.2014 година, постановено по НАХ дело № 214/2014г. по описа на Районен съд Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  2.