Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 685 /25.04.2013г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и седми март, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                                ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                                    ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

при секретар Й.Б. и с участието на прокурор Галина Колева изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 27/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът С.И.И. – директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП Бургас, е оспорил решение №2427/05.12.2013г. постановено по АНД №2005/2013г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 44919-О-0121167/17.09.2012г. издадено от касатора. С наказателното постановление на „Ники-7” ЕООД за нарушение на чл.5, ал.4, т.2 от КСО, във връзка с чл.2, ал.2 и чл.3, ал.3, т.1 от Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Касаторът твърди, че решението е неправилно и иска неговата отмяна, а по съществото на спора иска да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, чрез процесуален представител, оспорва жалбата и иска решението да бъде оставено в сила.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

Настоящият съдебен състав споделя крайния извод, съдържащ се в обжалваното решение за отмяна на наказателно постановление № 44919-О-0121167/17.09.2012г. издадено от издадено от директор на дирекция „Обслужване” при ТД на НАП.

Налице е нарушение на процедурата по спиране на административно-наказателното производство. Няма данни кой е органа по приходите, който е спрял производството и съответно който е възобновил производството. Положения нечетлив подпис не дава възможност да се извърши проверка за това, кой орган е автор на това волеизявление и оттам дали този орган е компетентен да го извърши. При липса на надлежно спиране на административнонаказателното производство е пропуснат срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН, което е самостоятелно основание за незаконосъобразност на НП.

Спирането на производството е опорочено и поради неспазване на уредената по аналогия процедура за извършване на щателно издирване.

В процесния случай първия протокол, който отразява посещение на адреса на нарушителя е съставен на 25.01.2012г. и отразява извършено посещение именно на тази дата за връчване на два броя АУАН, между които и процесния. Вторият протокол е съставен на 1.02.2012г. и отразява извършено на тази дата посещение на адреса за кореспонденция. Между двете посещения са изминали шест, а не седем дни, поради което действията по издирване са опорочени. Следва да се отбележи, че съгласно чл.22, ал.6 от ДОПК срокът, който се брои по дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден. Такава е уредбата и в останалите процесуални закони, т.е. по отношение на всякакви правоотношения е възприето, че срока, който се брои в дни започва да тече от следващия ден. В процесния случай между двете посещения има пет дни – 26, 27, 28, 29, 30 и 31 януари. Това нарушение оказва влияние върху възприемане на издирването като щателно, защото смисъла от седемдневния срок регламентиран в ДОПК е логичен и житейски оправдан и касае вероятност от наличие на правомерно отсъствие от адреса за кореспонденция, което не може да бъде възприето като укриване с цел избягване на административнонаказателна отговорност. Законодателят е преценил, че след като лицето е търсено веднъж на посочения от него адрес, то следва да бъде потърсено поне още веднъж най-малко след седем дни, тъй като при първото посещение липсата на лице за връчване на съобщение може да се дължи на житейски обосновани факти, а отсъствието от адреса, което не е за дълго време, да е свързано с командировка, изпълняване на друга дейност извън града или почивка и да няма нищо общо с преднамерено укриване с цел осуетяване на процеса по връчване на АУАН.

По тази причина седемдневния срок следва стриктно да се спазва. Нещо повече, след като законодателя е посочил, че двете посещения трябва да са на разстояние най-малко през седем дни означава, че обичайно тези посещения следва да се извършват дори през по-голям от седемдневен срок.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №2427/05.12.2013г. постановено по АНД №2005/2013г. по описа на Районен съд – Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: