Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1413              02.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 27 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Д.М.Ц., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ „Маня – Д.Ц.”със седалище и адрес на управление гр.*** против решение №2688/29.11.2011г. постановено по НАХД №3373/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №19756/02.05.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл.24, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) на касатора на основание чл.200 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание лично поддържа жалбата на основания, изложени в нея и не ангажира нови доказателства.

Ответникът - Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като излага доводи, че се касае за случайно деяние.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на ЕТ „Маня – Д.Ц.” против наказателно постановление №19756/02.05.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл.24, ал.1 от ЗЗП на основание чл.200 от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева. За да потвърди процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че нарушението безспорно се доказва от събраните поделото писмени и гласни доказателства, като така наложената санкция е справедлива по размер.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Настоящият съдебен състав възприема като неоснователно оплакването на касатора, че не е извършено нарушение. Както правилно е установил наказващият орган, а впоследствие и районният съд, в момента на проверката във фризьорския салон не е имало ценоразпис на предлаганите услуги. Нормата на чл.24, ал.1, предл. първо от ЗЗП изисква императивно всеки търговец, който предлага услуги на потребителите, е длъжен предварително да обозначи продажните цени на предлаганите от него услуги чрез ценоразпис, поставен на видно място в търговския обект. Задължение на всеки търговец е да поддържа наличие на ценоразпис на видно място, като на това задължение не кореспондира подобно на административния орган да издирва ценоразписа, независимо дали е откачен или отлепен на място, което не е достъпно за всички клиенти.

Неоснователно е твърдението за наличие на съществени процесуални нарушения при разглеждане на делото пред районния съд, тъй като в рамките на служебната проверка подобни не се установиха. Тъй като в твърденията на касатора липсва каквато и да е конкретика съдът не може да изложи релевантни доводи в тази насока.

Сезираният съд не намира основания за прилагане на института за маловажност, дефиниран от чл.28 от ЗАНН. Нарушението е на просто извършване, формално, поради което не е необходимо да са настъпили конкретни вредни последици от деянието. С оглед характера на охраняваните отношение търговецът въвежда в заблуждение гражданите, на които предоставя своите услуги. Действително в резултат на установеното нарушение няма данни за настъпили вредни последици за потребителите и информация за постъпили оплаквания за накърняване на икономическите им интереси при предоставянето на услуги във въпросния търговски обект, в какъвто смисъл са изложените от касатора доводи за маловажност на нарушението. Въпреки това, настоящата инстанция намира, че предвид характера на охраняваните обществени отношения и заложената от законодателя безусловна защита при упражняване правото на информация на потребителите, то в настоящия случай институтът на „маловажния случай” е неприложим

 

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2688/29.11.2011г. постановено по НАХД №3373/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №19756/02.05.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към главна дирекция „Контрол на пазара”, с което за нарушение на чл.24, ал.1 от Закона за защита на потребителите на основание чл.200 от ЗЗП на ЕТ „Маня – Д.Ц.” със седалище и адрес на управление гр.*** е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.