РЕШЕНИЕ

 

№………….                      дата 03 юни 2011 год.                      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 30 май 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа адм. дело № 27 по описа за 2011 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК.

         Предмет на оспорване е Заповед № 3622/23.12.2010 год. на кмета на община Бургас, с която е отказано да бъде определена група за жилищна нужда на жалбоподателката Б.П.З. *** и не е включена в картотеката на отдел “Жилищна политика” при община Бургас.

         Жалбоподателката З. оспорва издадената заповед, като възразява, че не са били налице материалните предпоставки на приложената от административния орган правна норма на чл.4, ал.1, т.11 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ). Възразява, че не се е самонастанявала в общинско жилище, а досегашните й наемни правоотношения с общината не са били прекратявани на основанията, визирани в нормата на чл.46, ал.1, т.1,3,4 и 8 от ЗОС. Възразява, че не й е връчвана заповед за прекратяване на наемно правоотношение, а от друга страна в семейството й са налице остри социални и здравословни проблеми, свързани с това, че е самотна многодетна майка. Иска се отмяна на заповедта. 

         В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично и поддържа подадената жалба. 

         Ответникът – кмет на община Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата.

         Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

         Разгледана по същество, е основателна.

         Видно от доказателствата, съдържащите се в представената административна преписка, жалбоподателката З. ***/27.10.2009г., с искане да бъде настанен в свободно общинско жилище под наем.         

Искането е разгледано на заседание на комисията по чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (НУРУЖНГННПОЖ), проведено на 16.08.2010 год., за което е съставен Протокол № 3, видно от който, в т.8 е посочено, че за жалбоподателката З. не са налице условията на чл.4, ал.1, т.11 от НУРУЖНГННПОЖ, поради което е прието, че не следва да се включва в картотеката на отдел “Жилищна политика” при община Бургас.

         Горните фактически обстоятелства са установени от административния орган и са описани в обстоятелствената част на издадената от него заповед, като допълнително се е позовал и на писмо изх. № 837/30.12.2009г. на общинско предприятие “Общински имоти”, гр.Бургас, с което е уведомен отдел “Жилищна политика” при община Бургас, че Б.З. е била настанена със Заповед № 271/09.03.2005г. в общинско резервно жилище, но поради лошото му стопанисване  и плащането на наема със закъснение, е открито производство по реда на чл.46, ал.2 от ЗОС. Посочил е, че след 08.04.2006г. жалбоподателката е напуснала жилището без да го издаде по установения ред.  

Въз основа на горните данни, кметът на община Бургас е приел, че не са налице условията на чл.4, ал.1, т.11, предл. второ от  НУРУЖНГННПОЖ, поради което и на основание чл.8, ал.6, предл. второ от Наредбата издал процесната Заповед № 3622/23.12.2010 год., с която  отказал да бъде определена група за жилищна нужда на жалбоподателката Б.П.З. *** и не е включена в картотеката на отдел “Жилищна политика” при община Бургас.

         Заповедта е незаконосъобразна.

         В Глава втора от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета с решение на Общински съвет – Бургас, са регламентирани реда и условията за установяване на жилищни нужди и картотекиране, като в чл.4, ал.1 от Наредбата са посочени лицата, които имат право да кандидатстват за настаняване в общински жилища, а в т.1-13 се съдържат кумулативните условия, на които трябва да отговарят кандидатстващите граждани и техните семейства. Условието по т.11 от ал.1 на чл.4 предвижда лицето да не се е самонастанявало в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища да не е прекратявано на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.8 от ЗОС.

С предходно издадена Заповед № 271/09.03.2005г. на кмета на община Бургас, поради остри социални и здравословни проблеми и на основание чл.45, ал.1, т.2 от ЗОС, жалбоподателката е била временно настанена в резервно общинско жилище за период от 6 месеца, въз основа на която е сключен и Договор за наем на общински имот от 09.03.2005г.

         Видно от писмо изх. № 92 0 17/03.04.2006г. община Бургас е уведомила жалбоподателката З., че открива производство за издаване на заповед по реда на чл.46, ал.2 от ЗОС за прекратяване на наемното правоотношение на основание чл.46, ал.1, т.6 от ЗОС. Дали в резултат на това производство е издаден административен акт не се съдържат  данни в административната преписка, като такива не се сочат и в обстоятелствената част на процесната заповед.

         При тези фактически данни, решаващият извод на административния орган, че жалбоподателката не отговаря на условията по чл.4, ал.1, т.11 от Наредбата, е необоснован. По делото няма никакви данни, които да обосноват приложението на това ограничение по Наредбата за настаняване в общинско жилище. Няма данни лицето да се е самонастанило в общинско жилище или наемното му правоотношение да е прекратявано на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.8 от ЗОС. Отбелязването в Декларация № 108н/27.10.32009г. в т.7, че лицето е живяло в общинско жилище до 2005г. в реда, касаещ деклариране за прекратяване на наемното правоотношение по чл.46, ал.1, т.1,3 и 4 от ЗОС, не променя горния извод, тъй като видно е, че това е периода на първоначалното временно настаняване. От друга страна, данните по делото сочат, че това първоначално наемно правоотношение не е прекратено на горните основания по ЗОС, а е открито производство по прекратяването му по реда на чл.46, ал.1, т.6 от ЗОС, видно от писмо № 92 0 17/03.04.2006г., което вече е извън обхвата на ограниченията по Наредбата. Независимо, че по делото не е представен акт за прекратяване на наемното правоотношение, горното писмо е индиция в тази насока за начина, по който е възнамерявал административния орган да прекрати наемното правоотношение. Ето защо, след като по делото няма данни предходно наемно правоотношение да е прекратено на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.8 от ЗОС, в какъвто смисъла е ограничителната норма на чл.4, ал.1, т.11 от Наредбата за настаняване в общинско жилище и след като няма данни за самонастаняване на жалбоподателката в общинско жилище, то не са били налице материалните предпоставки за постановяване на процесния отказ на това сочено от административния орган фактическо основание.   

Издадената заповед следва да бъде отменена, като незаконосъобразна, поради което и на основание чл.172, ал.2 и чл.173, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 3622/23.12.2010г. на кмета на община Бургас, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Бургас за ново произнасяне по Декларация вх. № 108н/27.10.2009г.,, подадена от Б.П.З. *** А (ул.”Неврокоп” № 3), съобразно указанията на съда.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                   СЪДИЯ: