ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На единадесети май                                    две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор:                                       

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА

административно дело номер  27 по описа за 2009 година.                     

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката К.М., редовно призована, се явява лично и с процесуален представител адвокат З., надлежно   упълномощен, с пълномощно по делото.

За ответника по жалбата - кмета на община Созопол, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Г.Г., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна И.М., редовно призован, се явява лично.

 Заинтересованата страна Н.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 Явява се вещото лице А.Д..

 

 СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от  ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ З. – Представям и моля да бъде прието по делото заверено копие от квитанция, издадена от „Български пощи” АД, от която е видно, че процесната жалба е изпратена по пощата на 16.12.2008г. Представям и писмо от МРРБ, относно приложението на Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи до областния управител на Област Бургас.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице

 

СНЕМА самоличността на вещото лице:

 

А.И.Д. - 46 г., неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

 

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ З. – В отговора на поставената задача Вие сте направили оценка, веднъж пазарна по т.1 и втори път по Наредбата за определяне на цените на земеделските земи  съгласно ПМС №118, като след така дадените оценки сте определили справедлива пазарна оценка на имота.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Единият път трябваше да се даде реалната цена. Реална цена за мен е да се съобразя с пазарната и втория по Наредбата за определяне на цените на земеделските земи.

 

АДВОКАТ З. - В т.1.3. сте определили справедливи цени, като сте взели 20% по Наредбата и 80% по пазарната. Това Ваше решение ли е  или такава е практиката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Тази стойност определяме съобразно имота, как може да се продаде на този етап.

 

АДВОКАТ З. - Да разбирам ли, че определената оценка по т.1.3 в заключението е по смисъла на чл.5 от Наредбата за определяне на цените на земеделските земи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. – Може и така да се тълкува отменения чл. 5 на Наредбата. Пазарната цена е по т. 1.1.

 

АДВОКАТ З. – Да разбирам ли, че оценката по т.1.1. е пазарната цена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.  -  Цената по точка  1.1 е пазарната, а по точка 1.2 е по Наредбата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г. - След като по старата наредба чл. 5 от Наредбата отпада, има  нов  чл. 5а,  според който цените по наредбата са база за определяне на текущи пазарни цени на земеделските земи. При образуването на цените по Наредбата са дадени различни коефициенти. Вие давате 1,45%. Последната промяна е от 1998 година. Отстоянието от Черно море е фиксирана и тогава се образува коефициент 1.95%.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М. – На  каква база е изготвена цената по т.1.1.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д. - Цената по т.1.1. е образувана по офертни цени.

СТРАНИТЕ – нямаме повече въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представеното от процесуалния представител на жалбоподателя заверено копие от квитанция, издадена от „Български пощи” АД на 16.12.2008г. и писмо изх. № 90-04-577/30.07.2008г., издадено от зам.-министър на МРРБ.

 

АДВОКАТ З. – Оспорвам заключението на вещото лице, относно направеното от него твърдение, че по т.1.3 от заключението е извършена оценка, съгласно Наредбата при отчитане на коефициент на пазарен аналог по отменения чл.5. Нямам искане за повторна експертиза.

Във връзка с това прилагам тълкувание  за определяне на коефициентите за пазарни аналози на земеделските земи, приложение към чл.5, според което така даденото заключение не е извършено по смисъла на наредбата в отменената й част, а представлява чисто справедлива оценка на имота.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИТЕ Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становищата на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устни състезания.

 

АДВОКАТ З. – От името на доверителката ми моля да уважите подадената жалба против заповедта на кмета на община Созопол Z-1585/25.11.2008г. по съображения, подробно изложени в същата, относно определената цена, на която следва да бъде закупен имотът, представляващ имот по §4з от ЗСПЗЗ. Моля да имате предвид, че в конкретния случай оценката е следвало да бъде извършена по реда на чл.36, ал.3, във вр. с ал.2 от ЗСПЗЗ и изцяло съобразена с действащата Наредба, издадена с ПМС 118/1998 година. Моля да имате предвид, че във въпросната Наредба, към момента на извършване на оценката, не се говори за какъвто и да е пазарен аналог или справедлива пазарна цена, като в чл. 4 на същата подробно и ясно е определен начина, по който следва да бъде оценена бившата земеделска земя. При постановяване на решението си Ви моля да имате предвид вече постановени решения на Бургаски Административен съд по аналогични случаи.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА Г. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Представям писмени бележки, в които съм изложила подробни аргументи, които моля да вземете предвид при постановяване на решението.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА М.  -  Считам  жалбата за основателна, а обжалваната заповед за незаконосъобразна и ще Ви моля да се произнесете в този смисъл.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в срока, регламентиран в чл. 172, ал. 1 от АПК.

 

 Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.50 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: