Р Е Ш Е Н И Е

 

         494                                     21.03.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  И.Л.

прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов КНАХ дело № 279 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от Д.А.Х., ЕГН **********,***, против Решение № 1626 от 07.11.2016г., постановено по НАХД № 3504 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0346-000086/31.05.2016г. на Началник на РУП към ОД на МВР гр.Бургас, РУ – Созопол, с което на Д.А.Х. за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП е наложено адм. наказание глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.1, т.1 е наложено адм. наказание глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Сочи се, че решението на първоинстанционния съд за неправилно и незаконосъобразно. Навеждат се доводи, че актосъставителят не е имал компетентност да съставя актове по ЗДвП.

В съдебно заседание касаторът Д.А.Х., редовно и своевременно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител.

Ответникът по касацията РУ - Созопол при ОД на МВР-Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани. Настоящият касационен състав намира за неоснователни доводите на касатора, досежно некомпетентността на актосъставителя. По делото е представена заповед № 8121з-748/24.06.2015г. на Министъра на вътрешните работи, съгласно която в т.1 като компетентни да съставят актове за нарушения по ЗДвП са определени младши  автоконтрольори І-ІІ степен в териториалните структурни звена на ОДМВР. Видно от приложената по делото докладна записка актосъставителят, в изпълнение на нареждане от ОДЧ-25 е бил препратен да окаже съдействие на служителите от РУ-Созопол. Съставилият акта за установяване на административно нарушение Янко Недялков Дянков е заемал длъжността младши автоконтрольор в Сектор „ПП“ при ОДМВР – Бургас, а не в някое от районните подразделения на дирекцията. Тъй като териториалната компетентност на служителите от ОДМВР –Бургас се осъществява на територията на област Бургас, в т.ч. и на територията на РУП – Созопол, то актосъставителят е бил компетентен да състави процесния АУАН.

При тези обстоятелства, след като е анализирал представените по делото доказателства първоинстанционният съд е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, която се възприема и от касационния състав.

При правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1626 от 07.11.2016г., постановено по НАХД № 3504 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.           

 

 

    2.