Р Е Ш Е Н И Е

 

        776                                          21.04.2016г.                                      гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на единадесети април две хиляди и шестнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

                                              

при секретаря И.Л., като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 279 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.130, ал.9 от Закона за туризма.

Образувано е по жалба от „Атлиман клуб“ ЕООД, ЕИК 201908186, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ № 15, ет., представлявано от управителя К.М., чрез пълномощник адв. Б.З. от САК против Заповед № 976/09.11.2015г. на кмета на община Приморско, с която е отказано да се определи категория на туристически обект/място за настаняване/: „Бунгала“, находящи се в гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, поради липса на пълен комплект документи, необходими за извършване на процедурата, а именно: документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/разрешение за поставяне/.

Иска се отмяна на оспорения административен акт и връщане на преписката, с указания да се издадат удостоверение за търпимост и заповед за категоризация. Твърди се, че заповедта е незаконосъобразно издадена и се излагат съображения в тази насока.

В жалбата заповедта е посочена с № 967/09.11.2015г., като съдът намира, че става дума за техническа грешка и приема, че оспорваният административен акт е Заповед № 976/09.11.2015г. на кмета на община Приморско.

В съдебно заседание  за жалбоподателя „Атлиман клуб“ ЕООД, редовно и своевременно призован, се явява управителят на дружеството К.М., който поддържа жалбата по изложените в нея съображения. Претендира за присъждане на направените по делото разноски като представя списък на същите за внесена държавна такса и изплатено адвокатско възнаграждение.

         Ответникът по жалбата кмета на община Приморско, редовно призован, не се явява и не изпраща представител. Не взема отношение по жалбата.

         БАС, като взе предвид разпоредбата на чл. 168 от АПК и  прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         Със заявление вх.№ 68-Н-52/03.06.2015г. дружеството жалбоподател е поискало от кмета на община Приморско издаване на административен акт за категоризация на туристически обект – Бунгала, находящи се в м.“Пясъка“, общ. Приморско.

         С писмо изх.№ 68-А-52/24.06.2015г. заявителят „Атлиман клуб“ ЕООД бил уведомен от кмета на община Приморско, че не е предоставил в пълен обем необходимите документи за издаване на издаване на удостоверението за категоризация, съгласно изискването на чл.129, ал.1 от Закона за туризма. На дружеството била дадена възможност да представи в 14 дневен срок посочените в писмото документи, а именно: документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията; удостоверение за декларирани данни, издадено от Дирекция „Местни данъци и такси“ към община Приморско и удостоверение за наличие или липса на местни данъци и такси, издадено от Дирекция „Местни данъци и такси“ към община Приморско. В писмото е посочено, че при не представяне на исканите документи ще бъде отказана категоризация на посочения от него обект.

         Дружеството заявител представило два от посочените документи, но не предоставило документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

         В резултат на проведеното административно производство била издадена оспорената Заповед № 976/09.11.2015г. на кмета на община Приморско, с която е отказано да се определи категория на туристически обект/място за настаняване/: „Бунгала“, находящи се в гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, поради липса на пълен комплект документи, необходими за извършване на процедурата, а именно: документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/разрешение за поставяне/.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.128, т.1, б. ”к” от ЗТ, кметът на общината или оправомощено от него лице е компетентният орган за определяне на категорията на места за настаняване, представляващи “бунгала”, каквито са и процесните. В този смисъл следва да се приеме, оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – кмета на община Приморско, в съответствие с правомощията му по закон и при спазване на процесуалните правила. В представената по делото административна преписка няма данни за произнасяне във връзка с подаденото от  жалбоподателя заявление на комисията по чл.130, ал.1 от ЗТ. Дейността на съответните ЕККАТО в общинските администрации по разглеждане на заявленията за категоризация и приложените към тях документи представлява част от производството по определяне категоризацията на заявения обект и подпомага компетентния орган за издаване на административния акт за категоризиране на туристическите обекти. В същото време участието й в производството не е задължителен елемент и предпоставка за законосъобразност на издадения акт за категоризиране на обекта от компетентния за това орган – кмета на съответната община. Липсата на произнасяне на комисията по чл.130, ал.1 от ЗТ, макар и формално да е нарушение на процедурата по издаване на административния акт, не представлява такова съществено нарушение на процедурата, което до обоснове отмяната му.

Становището на комисията не е задължителна предпоставка за постановяване на отказ от издаване на удостоверение за категоризация. Основанията за такъв отказ са посочени в чл.130, ал.3 от ЗТ, а именно наличие на непълноти и нередности на представените документи по чл.129, ал.1, 2 и 3 от ЗТ, съгласно алинея втора на чл.130 от ЗТ.

В разпоредбата на чл.129, ал.1 от Закона за туризма са изброени необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за категоризация, което се подава от лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване или за хранене и развлечение. В точка 7 от цитираната алинея е посочен документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

От представеното по делото писмо изх.№ 68-А-52/24.06.2015г. /лист 9 от делото/  заявителят „Атлиман клуб“ ЕООД бил уведомен от кмета на община Приморско, че наред с останалите документи следва да представи и посоченият в т.7 на алинея първа на чл.129 от Закона за туризма документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията.

Жалбоподателят не се оспорва, че уведомлението - писмо от община Приморско е получено от дружеството. Същият сочи, че е представил два от поисканите документа, но не е имал възможност да представи документ, удостоверяващ въвеждането на процесния обект в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността му, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията. Твърдението му, че не го е направил, тъй като не му било издадено удостоверение за търпимост по отношение на заявения от него обект за категоризация, няма отношение към преценката за законосъобразността на процесната заповед.

Предвид изложеното следва да се приеме, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила и в съответствие с материално-правните разпоредби и целта на закона, поради съдът намира, че жалбата против него е неоснователна и не следва да бъде уважена.

 Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „Атлиман клуб“ ЕООД, ЕИК 201908186, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ № 15, ет., представлявано от управителя К.М., чрез пълномощник адв. Б.З. от САК против Заповед № 976/09.11.2015г. на кмета на община Приморско, с която е отказано да се определи категория на туристически обект/място за настаняване/: „Бунгала“, находящи се в гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, поради липса на пълен комплект документи, необходими за извършване на процедурата, а именно: документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/разрешение за поставяне/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: