ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 11.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети април                               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 279 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „Атлиман клуб” ЕООД-К.М. – редовно и своевременно призован,   се явява  лично управителят К.М..

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Приморско – редовно е своевременно призован, не се явява и не изпраща представител

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Жалбоподателят М. : Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото.

Образувано е по жалба от „Атлиман клуб“ ЕООД, ЕИК 201908186, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Цветна градина“ № 15, ет., представлявано от управителя К.М., чрез пълномощник адв. Б.З. от САК против Заповед № 976/09.11.2015г. на кмета на община Приморско, с която е отказано да се определи категория на туристически обект/място за настаняване/: „Бунгала“, находящи се в гр.Приморско-ММЦ, местност „Пясъка“, поради липса на пълен комплект документи, необходими за извършване на процедурата, а именно: документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация/разрешение за поставяне/.

Иска се отмяна на оспорения административен акт и връщане на преписката, с указания да се издадат удостоверение за търпимост и заповед за категоризация.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването  на фактическите и правни основания за издаването на оспорената заповед, а в тежест на жалбоподателя е да докаже съществуването на  някои от основанията предвидени в разпоредбата на чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на   оспорения административен акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

Жалбоподателят М. - Поддържаме жалбата. Нямам възражения относно доклада.Моля да приемете  като доказателство  по делото следните документи:  Повторен отказ от 02.02.2016 година на Община Приморско, документите за собственост и удостоверение за данъчна оценка, с оглед на това, че общината  ги таксува като търговски   обекти.

Съдът намира, че представените  в днешно съдебно заседание  писмени документи от страна на  жалбоподателя имат отношение  към предмета на разглеждане на настоящето  дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  и ПРИЛАГА по делото  удостоверение за данъчна оценка по чл.264 ал.1 от ДОПК с изх.№5208004085/ 25.07.2014 година   на Община Приморско, постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ, рег.№ ** Я. Б. от 09.05.2014 година  по изпълнително  дело № 20137090400392, постановление за възлагане на недвижим имот на ЧСИ, рег.№** Я. Б. по изпълнително  дело № 20137090400392 от 28.07.2014 година, писмо изх.№ 68-А-128/02.02.2016 година по описа на Община Приморско, заверени от управителя  на дружеството жалбоподател.

Жалбоподателят М. - Нямам други доказателствени   искания.Моля да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Жалбоподателят М. – Моля да бъде уважена  жалбата  и респективно да бъде отменена  заповедта на кмета на Община Приморско, с която се отказва  издаване на категоризация  на туристически обект. Административният  акт  е незаконосъобразен, в противоречие с материално-правните разпоредби. Моля да бъдат присъдени разноски по делото.Представям списък с разноските.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в  13:48 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: