ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  658            17 април 2014  година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в  открито съдебно заседание на шестнадесети април, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                            

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 279  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:            

          Производството е по реда на чл. 153, ал.7 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/.

          Образувано е по жалба на К.Д.К. като ЕТ „К.К.- Дикар” със седалище и адрес на управление с. Коневец, обл. Ямболска ул. „Тунджа” №68 против Решение №9 от 14.01.2014 година на директора на Дирекция „ОДОП”, с което е отказано спиране изпълнението на ревизионен акт №281302020 от 29.11.2013 година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ Сливен и инспектор пи приходите при ТД на НАП – Бургас, с който са установени задължения в размер на 11 677.17 – главница и 2 738.41 лева лихви по ревизионния акт.

        Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на директора на Дирекция „ОДОП” – Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Счита, че в хода на ревизионното производство до датата на подаване на жалбата против ревизионния акт не е наложено обезпечение. Затова същият  е предложил като обезпечение налагане на запор на притежавана от него земеделска техника, без да приложи към искането доказателства за собствеността и стойността на предлаганото обезпечение. Счита още, че в нарушение на административно-производствените правила административният орган не му е дал възможност за това. Твърди, че е предложил като обезпечение, налагане на запор върху притежаваната от него сеялка, закупена с фактура №127 от 14.02.2013 година с цена на придобиване от 24 447.88 лева, а балансовата стойност на машината, съобразно представената аналитична сметка е в размер на 18 335.88 лева след начислени амортизации от 6 112.00 лева. Счита още, че предлаганото от него имущество като обезпечение, надхвърля вземането на НАП. Моли съда да отмени процесното решение и да спре изпълнението на Ревизионен акт №281302020 от 29.11.2013 година като задължи съответния публичен изпълнител да наложи обезпечителна мярка върху сеялка Gaspardo, модел SP6, със сериен №139610310, собственост на ЕТ „К.К.-Дикар”, ЕИК по Булстат 123156155.  Представя доказателства.

 

 

        Ответникът- директорът на дирекция „ОДОП”-Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата. Счита жалбата за неоснователна и моли съда да я отхвърли. Претендира юрисконсултско възнаграждение. Не ангажира допълнителни доказателства.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства, намира следното:

          Жалбата е подадена в срока по чл.153, ал.7 ДОПК, от лице, което има правен интерес и съдържа необходимите форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

          Не се спори, че с ревизионен акт №281302020 от 29.11.2013 година на жалбоподателя са установени задължения за данък по чл.42/49 от ЗДДФЛ за данъчен период 01.01.2008 година до 31.12.2012 година, данък по чл.194-204 от ЗКПО за данъчен период 01.01.2008 година до 31.12.2012 година и данък върху добавената стойност за данъчен период 01.04.2008 година до 31.03.2013 година в размер на  11 677.17 лева- главница и лихви по ревизионния акт в размер на 2 738.41 лева и лихви, изчислени до датата на подаване на искането за спиране на изпълнението в размер на 136.49 лева или общо задължения в размер на 14 552.07 лева.

         Същият е оспорен по административен ред като с жалбата е направено искане за спиране изпълнението на ревизионния акт./л.16 от делото/

          С Решение №9 от 14.01.2014 година, директорът на Дирекция „ОДОП” – Бургас е постановил отказ за спиране изпълнението на Ревизионен акт №281302020 от 29.11.2013 година. За да откаже спиране изпълнението на ревизионния акт, административният орган е приел, че жалбоподателят, е направил предложение за налагане обезпечение чрез запор върху земеделска техника, но не е представил доказателства относно собствеността върху това имущество, нито такива за стойност му, за да може да се направи преценка дали размера на обезпечението покрива размера на обжалваните задължения, установени с ревизионния акт.

          Според правилото на чл.153, ал.1 ДОПК, обжалването на ревизионния акт по административен ред не спира неговото изпълнение. Законът е предвидил обаче възможност изпълнението да бъде спряно, в случай, че бъде представено подходящо обезпечение и това обезпечение покрива размера на главницата и лихвите по ревизионния акт към датата на подаване на искането за спиране/ по арг. от чл.153, ал.3, 4 и 5 ДОПК/.

        Меродавният момент, към който следва да са съотнесени и преценени размера на направеното обезпечение и задълженията по ревизионния акт, чието спиране на изпълнението се иска, е този на подаване на искането, съгласно чл.153, ал.3 ДОПК, което е било общо в размер на 14 552.07 лева. Няма данни за промяна в размера на задължението-20.12.2013 година, когато искането е подадено до горестоящия административен орган- директора на Дирекция „ОДОП”-Бургас.

          В конкретния случай,  жалбоподателят е направил искане за спиране като не е представил надлежни доказателства във връзка със собствеността на актива, чието обезпечение е предложил, не е представил такива и за неговата балансова стойност, за да се направи преценка дали размера на обезпечението покрива размера на обжалваните задължения, установени с ревизионния акт.

        С жалбата, обаче пред съда жалбоподателят представя фактура №127 от 14.02.2013 година, в която за получател на закупения актив  сеялка Gaspardo, модел SP6, със сериен №139610310-1 брой е посочен ЕТ „К.К.-Дикар” с цена на придобиване 24 447.88 лева, като посочената стойност е платена авансово, поради което фактурата е с нулеви стойности/л.5 от делото/. Представена е и счетоводна разпечатка „аналитични салда за период към 31.12.2013 година на сметка 241 7/Амортизация на машини и оборудване/, в която под №0017 е записан посочения актив с начислена амортизация към датата на счетоводното извлечение 6112.00 лева /л.6 и 7 от делото/ Съобразявайки цената на придобиване и начислената към 31.12.2013 година амортизация, балансовата стойност на актива е в размер на 18 335.88 лева.

          Следователно, към датата на направеното искане-20.12.2013 година, балансовата стойност на предлагания за обезпечение актив-18 335.88 лева покрива размера на главницата и лихвите по ревизионния акт към датата на подаване на искането за спиране.

         При това положение жалбата е основателна, а решението на директора на Дирекция „ОДОП”-Бургас като незаконосъобразно следва да се отмени като се спре изпълнението на обжалвания ревизионен акт.

         При този изход разноски на ответника не следва да се присъждат.

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.153, ал.7 ДОПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ Решение №9 от 14.01.2014 година на директора на Дирекция „ОДОП”, с което е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт №281302020 от 29.11.2013 година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ Сливен и инспектор пи приходите при ТД на НАП – Бургас, с който са установени задължения в размер на 11 677.17 – главница и 2 738.41 лева лихви по ревизионния акт и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

       СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт №281302020 от 29.11.2013 година на главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, ИРМ Сливен и инспектор пи приходите при ТД на НАП – Бургас, до приключване на производството по неговото обжалване с влязъл сила съдебен акт.

         Определението е окончателно.

 

 

                                                   СЪДИЯ: