О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    № 2529 

        гр. Бургас, 22.10.2018 г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори октомври две хиляди и  осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Ганева

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева адм. дело №  2798  по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото  е образувано по жалба на К.Г.С. ***, против заповед №2317/27.08.2018г. на заместник кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж, а именно масивна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1167, общинска собственост, кв.82 по плана на кв.“Рудник“.

Съдът е дал ясни указания на С. , че в 7-дневен срок от уведомяването следва да представи по делото доказателство/копие от платежния документ/ за платена държавна такса в размер на 10 лева по  сметка на Административен съд – Бургас, както и да уточни дали поддържа жалбата, адресирана до адм.орган, тъй като същата е изпратена от органа в съда и ако поддържа жалбата какво точно е искането и от съда. Изрично е указано на С., че при неизпълнение на указанията за отстраняване на нередовностите в посочения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.

Съдебното разпореждане е надлежно връчено на 04.10.2018г. лично на жалбоподателя. В указания от съда и закона срок, а именно до 11.10.2018г. – включително, който е бил присъствен ден /както и до настоящия момент/ не са отстранени нередовностите по жалбата.

С оглед на изложеното жалбата се  явява недопустима за разглеждане в настоящото производство и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Съгласно чл. 158, ал. 3 АПК, ако нередовностите не бъдат отстранени в дадения от съда срок съдът прекратява съдебното производство. Указанията на съда, дадени с разпореждането са ясни и изрично вписани в съобщението до жалбоподателя. Непредставянето на вносния документ в указания срок и неизпълнение  указанията на съда съставлява неизправяне недостатъка по жалбата и води до приложимостта на чл.158, ал. 3 от АПК. В тази връзка съдът намира за нужно да отбележи, че няма задължение да извършва служебна проверка дали държавната такса е внесена, а задължение на жалбоподателя е да докаже това с представяне на вносния документ. В случая е налице и изрично уведомление до жалбоподателя, че в указания срок следва да се представи документ, удостоверяващ обстоятелството, че таксата е внесена в срок, което не е изпълнено. В тази насока е и практиката на ВАС- Определение № 545 от 19.01.2016 г. по адм. д. № 14176/2015 на Върховния административен съд, Петчленен състав.

Воден от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.С. ***, против заповед №2317/27.08.2018г. на заместник кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие при Община Бургас, с която е наредено премахване на незаконен строеж, а именно масивна сграда, находяща се в УПИ ХІV-1167, общинска собственост, кв.82 по плана на кв.“Рудник“.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2798/2018г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                                                                                      СЪДИЯ: