ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На дванадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2795 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.К., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника кмет на община Поморие, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Б., надлежно упълномощен.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството е образувано по жалба против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да завери молба-декларация за обстоятелствена проверка с вх.№ 126/05.09.2017г., както и против отказ, обективиран в писмо от 12.09.2017г. да бъде обработена коригираща декларация по чл. 14 от ЗМДТ, която е с входящ номер при органа 5207015603/16.08.2017г.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата по изложените в нея основания, като правя искане за присъждане на разноски.

Искам да направя уточнение, че става въпрос за един и същ имот в молбата-декларация и коригиращата декларация.

Нямаме доказателствени искания. Да се приемат като доказателства по делото приложените и съдържащите се по списък документи от административна преписка.

Имотът се води на наследодател на молителя. Искането му по молбата-декларация е да бъде признат той за собственик, тъй като той го владее имотът. В молбата-декларация единият от свидетелите, който да се разпита пред нотариус е А. С. О., която е сестра на жалбоподателя, посочена е неговата сестра, която също е наследник. Представено е удостоверение за наследници, с цел да се установи, че единият от наследниците е сестра му.

АДВОКАТ Б.: Оспорвам изцяло жалбата. Жалбата се състои от две части – едната е изразено недоволство срещу отказ за обработка на коригираща декларация. Считам в тази част жалбата за недопустима - не е налице годен за обжалване акт на административния орган. По делото е представено писмо, с което са изискани допълнителни данни от жалбоподателя и това не прекъсва извършването на поисканата услуга, а и не съставлява изявление, с която тя е отказана с оглед наличните данни, че имотът е наследствен, е поискано декларацията да бъде съобразена с начините за попълване, съответно отразяване на действителното положение досежно наследниците.

По отношение на другата част от жалбата, която е срещу мълчаливия отказ за заверка на молба-декларация, считам същата за преждевременно подадена, преди изтичане на срока за обжалване, поради което същата е недопустима. Ако не възприемете това наше становище, то считам, че жалбата е неоснователна, тъй като видно от доказателствата по преписката, имотът е наследствен, съсобствен. Освен това жалбоподателят е започнал фактическото си владение върху имота, в състояние на сключен граждански брак от 24.10.1974г., който е бил прекратен със смъртта на съпругата му на 14.12.2015г., поради което посочените писмени данни не са коректни. При това положение не би могло да бъде извършена исканата услуга.

Няма да соча доказателства. Да бъде приключено събирането на доказателства.

АДВОКАТ П.: Категорично не съм съгласна с изложеното от защитата на ответната страна, тъй като функциите на общинските органи в производството по снабдяване с нотариален акт по давност чрез извършване на обстоятелствена проверка са точни и конкретни. Общината не е в правото си да проверява правото на собственост, това се извършва от нотариус. В случая общинската служба следва да завери декларацията относно наличието или не на общинска собственост, а дирекция „Местни данъци и такси“ да посочи, че е деклариран имота и кога. Оттам нататък от кой ще изхожда искането и кой ще бъде признат за собственик е работа на нотариус. Не мога да приема за основателни твърденията на ответната страна.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, описани на л.4 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото, както и представеното в днешното съдебно заседание две писма, едното с вх.№93-48-43 от 19.10.2017г. и другото вх.№ 93-48-44 от 20.10.2017г. и двете подписани от началник отдел „АИО”

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да отмените обжалваните два изрични отказа по съображения, които сме изложили в жалбата. Представените в днешното съдебно заседание доказателства от страна на ответната Община Поморие не внасят нещо ново във фактическата обстановка. Налице е абсолютно неоснователен отказ. Това, което общината следва да извърши е да извърши съответните заверки, оттам нататък нотариусът е в правото да прецени едно лице за собственик съобразно представените доказателства.

Моля да ни присъдите разноски.

АДВОКАТ Б.: Моля да оставите без разглеждане жалбата в частта срещу отказа за обработка на коригираща декларация по реда на Закона за местни данъци и такси като недопустима. Липсва годен за обжалване акт, по изложените от мен съображения в началото на съдебното заседание.

Моля да оставите без уважение жалбата в останалата ѝ част като неоснователна също по изложените от мен съображения, а и след като съобразите, че исканата от жалбоподателя заверка се предпоставя от подаването на коректно попълнена декларация при съобразяване на съсобствениците на процесния имот.

Моля да ни присъдите разноски по делото, като правя възражение за прекомерност на поисканите от жалбоподателя такива.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.43 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: