ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2795 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.С.К., редовно призован, не се явява лично. За него се явява представител по пълномощие адвокат П., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът кмет на община Поморие, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото вчера е постъпила молба от адвокат Ю.Б., в качеството му на пълномощник на кмета на община Поморие, с която иска делото да бъде отложено поради влошеното му здравословно състояние. Представя болничен лист, който обхваща периода 28.11.2017г. – 11.12.2017г., както и медицинско удостоверение относно възможността на лицето да се яви пред съд, в което е посочено, че здравословното му състояние не позволява явяването му пред орган на съдебната власт в периода, обхванат от болничния лист.

 

АДВОКАТ П.: Не възразявам на делото да не бъде даден ход, но моля съдът, следващото съдебно заседание да бъде насрочено в по-кратък срок, като моля също така да уведомите Община Поморие да организират защитата си за това време.

 

Съдът, като взе предвид становището на страната и направеното искане за отлагане на съдебното заседание придружено с надлежни доказателства, счита, че ход на делото не следва да бъде даден, но съдът следва да даде указание на ответника за следващото съдебно заседание да организира защитата си по начин, че здравословното състояние на конкретния пълномощник да не оказва влияние върху развитието на процеса.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ход на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.12.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

УКАЗВА на ответника за следващото съдебно заседание да организира защитата си по начин, че здравословното състояние на конкретния пълномощник да не оказва влияние върху развитието на процеса.

Да се изпрати съобщение на ответника за указанията на съда да организира защитата си за следващото съдебно заседание, като се уведоми по телефона и електронно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: