ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети октомври                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2793 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА КАРНОБАТ, представляван от кмета на общината, редовно и своевременно призован  се представлява от адв.М., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.А.А., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ всъзможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от Община Карнобат, с адрес: град Карнобат, бул.“България“ №12 против Решение № РД-02-36-103/31.08.2018 година на заместник-министър на МРРБ и ръководител на Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“ за налагане на финансова корекция по договор от 01.09.2016 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ответният орган е да установи наличие на материално-правните предпоставки  за постановяване на оспореното решение, както и спазване на съдопроизводствените привила в степен непозволяваща неправомерно нарушаване на правото на защита на жалбоподателя. В тази връзка в тежест на ответния орган е да докаже, че с действията,  респ. бездействията на жалбоподателя е допуснал нарушение на националното законодателство и на европейското такова, явяващо се основание за постановяване на финансова корекция. В тази връзка доказано следва да бъде, че допуснатото нарушение  би могло да причини финансовата вреда на средствата на европейските структурни фондове.

                Съдът докладва постъпилата част от административната преписка.

Докладва, че с изрични свои указания е разпоредено да бъде представена в пълнота административната преписка, а именно със свое разпореждане от 01.10.2018 година. Към настоящият момент пълната административна преписка не е представена и доколкото това обстоятелство ще се яви единствена причина за отлагане на делото за следващо съдебно заседание ответния орган следва да понесе негативните последици от това обстоятелство.

АДВ.А.: Не ни беше известен този срок. Съобщението е било адресирано до органа, който не ни е уведомил за това задължение и затова моля да ми бъде предоставен срок за представяне на нужните документи.

АДВ.М.: Поддържам оспорването, като уточнявам,че в  в диспозитива на жалбата по погрешка сме посочила 5 %,  а корекцията е 10 %.  Ние я оспорваме изцяло, включително и за преценката на по-големия размер. Липсват сочените  нередности - три отделни, които се свеждат до нарушение на разпоредбите на ЗОП, ограничили конкуретната среда, като такива, водещи до невъзможност да се избере най- изгодната оферта. Считаме, че не са допуснати трите нарушения, че липсва обосновка на сочения характер на нарушението, не на предполагаеми вреди, а на възможността да причини конкретна вреда върху финансовите средства на Европейския съюз. Не е достатъчно да се твърди, че нарушението е обективно, това не води до обикновено увреждане на средсвата, нито е достатъчно да бъде само предполагаема вредата „има вероятност“. Би следвало некласирането или ограничаването на участниците да обоснове една реална вреда, а не предположение, че биха могли да участват и други  или по- добри оферти. Според вида нередовност би следвало да е налице цялата документация  по ЗОП. Да се приеме това, което е представено по делото.

АДВ.А.: Оспорвам жалбата. Представям три броя удостоверения и писмо от Национална агенция за професионално образувание и обучение. Моля да бъдат приети по делото. Това са данни от които е видно, че има възможност др. лица, които са завършили 4 годишен  курс на обучение да осъществяват контрол,  това е за първото нарушение. Удостоверенията моля да се ползват и по това дело, те са идентични. Издадени са  за Административен съд Пловдив.

АДВ.М.: Удостоверението, издадено от Центъра за професионално обучение е само едно  частно експертно становище,  но не и официален документ, издаван от държавен орган, удостоверяващ правоспособността и обема на правоспособност  на завършилите обучение в ЦПО със специалност „строителен техник“. Да се приеме, но да се цени доказателствената му стойност, във връзка с направеното възражение.

Съдът, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената част от административната преписка.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства,  които съдебния състав ще цени комплексно с останалия събран по делото доказателствен материал.

Съдът ИЗИСКВА от ответния орган в 7 дневен срок от датата на днешното съдебно заседание да представи пред Административен съд Бургас пълната административна преписка, която да съдържа не по-малко от пълната конкурсна документация на двамата отстранени участника, както и тази на спечелилия обществената поръчка изпълнител.

АДВ.А.: Моля да ни се предостави по-голям срок.

Съдът във връзка с искането на адв.А. определи 10 дневен срок за изпълнение на горните указания.

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 21.11.2018 година  от 13:45 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието прикючи в 14:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: