ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХХІІ-ри административен състав

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 2792 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Навитас енд ко“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв.П.В. и адв. Р.С., надлежно упълномощени, с представено на лист 39 от делото пълномощно.

За ответника директор  на  дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се явява гл.юк. Л.И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, предвид становището на страната и липсата на процесуални пречки,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и  го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Навитас енд ко“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000216000771-091-001 от 20.06.2018г. на  ТД  на  НАП-Бургас.

 

УКАЗВА на основание чл.163, ал.3 вр. чл.170, ал.1 АПК вр. пар.2 от допълнителните разпоредби на ДОПК на ответника, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт, изпълнението на законовите изисквания при издаването му, както и компетентността на издателя на акта.

УКАЗВА на основание чл.163, ал.3 АПК вр. пар.2 от допълнителните разпоредби на ДОПК на жалбоподателя, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици.

ДОКЛАДВА постъпила административната преписка, както и допълнителни допълнителни доказателства, представени от ответника.

 

АДВОКАТ С.: Ясно сме изразили с жалбата какво смятаме за незаконосъобразно. Развили сме и съображения в тази насока. Моля да приемете представените с жалбата документи и доказателства. Нямаме искане за събиране на доказателства, както и няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства, както и допълнително представените от 16.10.2018 година доказателства. Други доказателствени искания нямам. Няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становищата на страните и по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка и допълнително представените доказателства от ответника.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

АДВОКАТ С.: На първо място искам да изтъкна следното: в ревизионния акт ТД на НАП Бургас не е счела за нужно да уточни коя от двете предпоставки в чл.177, ал.2 от ЗДДС е налице, т.е. дали лицето е знаело и ли е трябвало да е знаело, че данъкът трябва да е внесен. На второ място: въпросната фактура №61/31.07.2015 година, включена в обжалвания ревизионен акт, е била включена в предходен акт от 2016 година и е отменена с представеното от нас решение по административно дело №750/2017  година по описа на Административен съд Бургас.

За същата доставка срещу Навитас енд ко“ ЕООД въз основа на твърдение за знание, основано и на твърдяна привидност на сделката, има издаден ревизионен акт, отменен след съдебно оспорване на същия, както и решението е окончателно с влязло в сила. Трето, което искам да посоча: в ревизионния акт не са изложени аргументи, че облагаемата доставка е привидна, заобикаля закона или е на цена, която се отличава значително от пазарната. На следващо място: относно сроковете за извършване на ревизия и за издаване на ревизионен доклад, които срокове безспорно и признато от ответната страна са просрочени, не споделяме разбирането, че същите са инструктивни, като са изложени подробни съображения и сравнителен анализ на тези срокове в жалбата. На последно място изтъквам, че сме изтъкнали достатъчно аргументи за действията на НАП. В тази връзка с решение №196/07.09.2018 година на дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, са разгледани час от нашите възражения, а не всичките, които поставихме. Моля да приемете доказателствата. Поддържаме жалбата изцяло. Моля да постановите решение, с което да отмените ревизионния акт, както и да присъдите направените при тази съдебна инстанция разноски. Представили сме в жалбата документи за тяхното извършване.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да приемете мотивите, изложени в потвърдителното решение на директора на дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, за да не ги преповтарям. По отношение на цитираните от колегата съдебни решения, че в тях спорът между страните е по отношение реалността на доставката между жалбоподателя в настоящото производство и доставчика му, за който сега се търси отговорност по чл. 177 от ЗДДС, съдът е приел, че доставка е налице, т.е. няма привидна доставка, няма липса на такава, и това е основание да се търси отговорност на жалбоподателя за невнесения от „С.“ ЕООД данък по тази доставка. Ако липсваше доставка, тогава нямаше основание да се търси отговорност по реда на чл.177 от ЗДДС. В тази връзка моля да отхвърлите жалбата.

Моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. Възразявам по отношение на размера на адвокатския хонорар като считам същият за прекомерен.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и ще се произнесе с решение в законовия срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: