ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2791 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ищецът Д.А.Я.,  редовно призован, се явява лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 3759/30.03.2018 г. от процесуалния представител на ищеца – адв. К., в която моли делото да бъде отложено за друга дата поради служебната му ангажираност по НОХД № 244/2018 г.  на Трето Н.О. на ВКС.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Адв. К.: Водя един свидетел. Това е бащата на ищеца, който във връзка с възникнал здравословен проблем на сина му, а именно необходимост от снабдяване с лекарства, е бил събуден през 02:30 часа през нощта от полицейски служители. Човекът е бил на 60-70 км от гр. Бургас и е нямало как да реагира. Моля да допуснете свидетеля до разпит.

 

юк. Д.: Не възразявам свидетелят да бъде разпитан в днешно съдебно заседание.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам свидетелят да бъде разпитан в днешно съдебно заседание.

 

С оглед становището на страните съдът пристъпва към разпит на свидетеля, на когото снема самоличността както следва:

 

А.Г.Я. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, баща на ищеца Д.Я., предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината. 

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.:

 

Въпрос: Запознат ли сте със случай и ако сте запознат кога и какво се е случило във връзка с това, че една нощ са Ви търсили във връзка със сина Ви?

 

Отговор: Да, запознат съм. Датата не мога да цитирам, но беше петък срещу събота миналата година. Между 02:00-03:00 часа след полунощ ми се обади непознат номер. Впоследствие се оказа, че е служител на полицията, който ми каза, че синът ми е задържан. Каза и кое е полицейското управление, но в момента не мога да се сетя. Впоследствие разбрах, че е това РУ, което е в к-с „Славейков”, но номера му и днес не мога да кажа. Казаха ми, че е задържан сина ми и трябва да му се занесат хапчета. Аз им казах, че съм извън града. Със жена ми спяхме през това време, тя се разтревожи, разтрепери, защото обичайно след полунощ на нас никой не ни звъни. Обяснения не ми дадоха по телефона защо е задържан, или поне не си спомням, но не ми е направило впечатление. Попитах полицая откъде ми има телефона, защото той е служебен и полицейският служител ми отговори, че синът ми му е дал номера ми. Не знам дали е така или не. Аз им казах, че мога на следващия ден да дойда и да донеса лекарствата, защото съм извън града. Полицая ми каза, че имам право на свиждане със сина ми. Това му бяха думите. Това още повече разтревожи жена ми. Не си спомням да ми е обяснил какъв е поводът за задържането на сина ми.  

 

Въпрос: Видяхте ли се след това с Д.? При какви обстоятелства, какво Ви каза?

 

Отговор: На следващия ден като всеки нормален родител тръгнах към гр. Бургас и не си спомням часа точно колко беше, но беше преди 10:00 часа сутринта. Спомням си, че говорехме с този г-н, който ми звънна през нощта. Той ми спомена, че ще пуснат Д.. С Д. се видяхме, когато го бяха пуснали. Беше някъде в този интервал около 10:00 часа сутринта.

 

Въпрос: Вие поддържате ли контакт с жената, с която живее Д.? Тя какво е разбрала за задържането, как го е почувствала?

 

Отговор: Тя е разбрала от това, че полицаите са ходили в дома му. Естествено е била разтревожена при положение, че Ви почукат на вратата. Това е нормална реакция, но основно контактувах със сина ми. С нея не си спомням какво точно сме говорили.

 

Адв. К.: Нямам други въпроси.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

прокурорът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

Адв. К.: Представям списък по чл. 80 ГПК. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. Д.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

прокурорът: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на доказателствените им искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства.

Дава думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите исковата молба. Да намерите, че след като друг състав на съда е установил, че задържането е незаконосъобразно, то съгласно изричната разпоредба на чл. 6, ал. 5 от Конвенцията за защита правата на човека всяко лице, което е било неоснователно задържано, има право на обезщетение. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки, като моля за подходящ срок. Моля, ако уважите исковата молба, да ни присъдите направените от доверителя ми разноски в настоящето производство.

 

Юк. Д. Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите исковата молба като изцяло неоснователна и най-вече недоказана. В исковата молба не се съдържат никакви конкретни факти и обстоятелства, които да сочат каква е вредата, настъпила в сферата на ищеца. В днешното съдебно заседание бяха събрани доказателства, които доказват, че някаква вреда може би евентуално е настъпила в сферата на неговата майка и по отношение на баща му, но не и в неговата сфера. Считам, че в настоящето производство не бяха събрани никакви доказателства, още повече, че и исковата претенция не е формулирана ясно и точно от какъв характер са претърпените вреди от ищеца.  Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар, който въпреки, че е по тарифата на минимума, все пак вече има практика и на ВАС, според която по този род дела могат да бъдат присъждани адвокатски възнаграждения и под минимума.

 

прокурорът: Считам, че предявената искова претенция е неоснователна и недоказана. За да е налице основание за уважаване същата трябва да има конкретни доказателства за настъпили вреди. В настоящето производство единственото, което е доказано, че има отменена заповед за държане за 24 часа и основанието за искане на обезвреда е само въз основа на тази отменена заповед. Няма никакви доказателства за настъпили вреди за ищеца. Следва да се има предвид, че заповедта е отменена единствено на процесуално основание като такава. В делото се съдържа основание, че лицето е било уведомено за какво е задържано още в момента на задържането му със устна заповед пред дома му. В тази връзка е имал достъп до адвокатска защита. На второ място не е ясно на какво се базира претенцията за обезвреда. Дали на ЗОДОВ, дали на ЕКПЧ, която в случая не може да бъде цитирана, тъй като има вътрешноправен акт, който следва да се спазва, или на цитираната в исковата молба Директива на Европейския парламент и на съвета, а именно нарушение по чл. 18 - чл. 21. Следва само на укажа на съда, който знае закона, че такива членове тази Директива няма. Тя е до чл. 14, поради което е невъзможно цитираните членове да бъдат нарушени. Още повече, че тя касае за действия на полицейски служители в наказателното производство, а в случая се касае за чисто административно такова, т.е. тя в случая не може да породи исканите от ищеца правни последици, поради което се явява негодно правно основание за иск. А основанията по ЗОДОВ не са налице тук, тъй като не са доказани.

 

реплика на адв. К.: Да се твърди, че Конвенцията като акт –международноправен, ратифициран видите ли не може да се прилага понеже имало ЗОДОВ от страна на Прокуратурата е недопустимо. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ищеца в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: