ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести февруари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2791 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ищецът Д.А.Я.,  редовно призован, явява се лично и с адвокат К., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Д.А.Я. с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 2 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди в следствие на незаконно задържане във Второ РУ на МВР гр. Бургас за времето от 22:00 часа на 19.05.2017 г. до 09:40 часа на 20.05.2017 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от деня на влизане в сила на решението по адм. дело № 1477/2017 г. на Административен съд гр. Бургас до окончателното й изплащане, както и направените в настоящето производство разноски.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 12248/16.11.2017 г. от ответника, в който е изразено становище по същество на спора.

 

Адв. К.: Поддържам исковата молба. Поддържам и доказателствените искания в нея. Видях, че сте изискали  и приложили административното дело във връзка със задържането, както и видях, че е налична представената от Второ ру - Бургас преписка във връзка с подаденото от мен заявление на 22.05.2017 г. В днешно съдебно заседание, тъй като не мога да осигуря поисканите двама свидетели, представям болничен лист от онзи ден до днес включително на съпругата на ищеца, понеже детето им е болно, тя го гледа и съответно не може да се яви в днешното съдебно заседание. Във връзка с това Ви моля да не приключвате събирането на доказателствата в днешно съдебно заседание и да ни дадете възможност в следващо съдебно заседание да доведем свидетелите. Представям също така заявление от 22.05.2017 г.  до началника на Второ РУ -  Бургас и отговора на същото. Моля Ви в определен от съда срок да ми предоставите възможност да взема отношение по представените  доказателства и евентуално ако намеря, че не са в пълен обем да поискам съдът да се произнесе. Представям Ви и разписка за довнесен хонорар от ищеца. Поддържам и доказателствените искания по т. 4 от исковата молба, като твърдя, че в заповедта за задържане просто е преписан законовият текст и на практика както на мен, така и на доверителя ми и към настоящия момент не ни е ясно въз основа на какво, по какви данни и за какво неизпълнение на разпореждане става въпрос, поради което е задържан ищецът. На основание  чл. 176, ал. 1 ГПК моля да допуснете свидетелите, ако счетете, че ще помогнат за изясняване на обстоятелствата по делото.

 

юк. Д.: Оспорвам исковата молба като неоснователна. Изложила съм съображения в писмения отговор, депозиран пред Административен съд гр. Бургас на 16.11.2017 г. и който поддържам. Моля да приемете доказателствата, постъпили от ОД на мвр гр. Бургас като относими по делото. По отношение на доказателственото искане на адв. К. да бъде разпитан полицейски служител от Второ РУ на ОДМВР гр. Бургас  възразявам, тъй като данните, които този служител ще даде нямат отношение към факта на преживения стрес, страдание, болка, унижение, което се твърди от ищеца. Тези данни, които полицейският служител може да даде, са по отношение на мотивирането на отменената вече заповед за задържане. Не възразявам да бъдат разпитани другите двама свидетели, като ще взема отношение по съществото на спора.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е процесуално допустима с оглед наличието на изискуемите по чл. 1, ал. 1 зодов предпоставки. Моля да приемете като доказателства административната преписка, представена от административния орган, както и писмените документи, представени от процесуалния представител на ищеца в днешното съдебно заседание. Считам, че искането за разпит на полицейски служител не следва да бъде уважено. Моля да се уважи искането му за разпит на други двама свидетели, които ще установят обстоятелства по отношение на неимуществените вреди. Разпитът на полицейския служител няма отношение по този въпрос, а само по установяване на фактическата обстановка, която считам, че се установява от събраните доказателства.

 

Съдът, с оглед становището на страните и повод формулираните доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка, с исковата молба и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

Допуска до разпит в качеството на свидетели при режим на довеждане две лица (с оглед направеното уточнение от адв. К. – съпругата и бащата на ищеца) за следващо съдебно заседание.

 

По повод формулираното в исковата молба доказателствено искане по т. 4, а именно на основание чл. 144 от апк във връзка с чл. 176, ал. 1 гпк да бъде задължен административният орган - полицейски служител във Второ РУ гр. Бургас да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на конкретно поставени в исковата молба въпроси съдът намира така формулираното доказателствено искане за неоснователно и неотносимо към предмета на спора. Видно от представената административна преписка полицейският орган, чието явяване се изисква, а именно Х.И.Д. - полицейски служител във Второ РУ на ОДМВР гр. Бургас е изготвил и представил по административната преписка сведение с рег. № 434 от 26.05.2017 г., в което са описани фактите и обстоятелствата, относими към постановената от него заповед за полицейско задържане. В този смисъл искането за поставяне на въпроси към този полицейски служител се явява неоснователно, доколкото същият в нарочен официален документ е описал приетата от него фактическа обстановка. На следващо място съдът намира, че въпросите, които се цели да бъдат поставени към този полицейски служител касаят по-скоро законосъобразността на заповедта за полицейско задържане, който въпрос вече е решен с влязъл в сила съдебен акт.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането, формулирано по т. 4 от исковата молба, за задължаване на полицейски служител да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на конкретно поставени въпроси.

 

По изложените съображения и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.04.2018 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: