ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2790 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САМИ МСД“ ЕООД, редово уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която представя доказателства по опис, съдържащ се в молбата, в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила по делото молба от процесуалния представител на ответника, с която, в изпълнение указания на съда от предходно съдебно заседание, представя справка-извлечение от „Система за предоставяне на информация за управленски цели от митнически и акцизни документи“ за митнически декларации за допускане до свободно обръщение и крайна употреба за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г., съдържаща данни за сходни стоки с код по ТАРИК 4813 20 00 00, оформени с митнически декларации, по които изпращач на стоката е Mudanjiang Hengfeng Paper.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от пълномощника на жалбоподателя по опис, съдържащ се в молбата на л.191-193, както и приложената към молбата на ответника справка-извлечение – л. 222-223 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решението, с което да отмените изцяло процесното решение на Началника на Митница Бургас, което считаме, че е постановено, както при нарушение на материалноправните разпоредби, така и при грубо нарушаване на процедурните правила.

На първо място считам, че решението е немотивирано и предвид разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, според която мотивите са задължителна част от съдържанието на акта, тяхната липса обосновава незаконосъобразността му.

На второ място считам, че с решението си Началникът на Митница Бургас не е успял да докаже липсата на основания за определяне на стойността по метода на договорната стойност. Същият се е позовал на мотивите на решение на Съда на Европейския съюз, постановено по дело С-291/15, които механично е пренесъл към мотивите на своето решение. Само беглият поглед на това решене на Съда на Европейския съюз показва, че липсва прилика между двата казуса, най-малкото поради факта, че жалбоподателят в главното производство при поискване от митническата администрация на Унгария е представил само фактура за покупка на стоката и едно удостоверение за извършен банков превод. Ситуацията в настоящия случай е коренно различна. Също така административният орган е направил един свободен и бих казала творчески прочит на разпоредбата на чл. 140, параграф 1 от Регламент за изпълнение 2015/2447, чийто текст въобще не е със съдържанието, посочено в решението на Началника на Митница Бургас. Всъщност административният орган е цитирал една отменена вече разпоредба на чл. 181а от Регламент /ЕИО/ 2454/93 г., който регламент е отменен с настоящия Митнически кодекс на Съюза и постановеното решение на Съда на Европейския съюз, което преди малко споменах, е именно по повод въпросната отменена разпоредба.

В допълнение на горното искам да посоча, че по делото бяха събрани доказателства, като протокол на ТД на НАП – гр. София, с който са обобщени резултати от извършена проверка през период, през който е осъществен процесният внос и в който протокол НАП е направил извода, че е установена достоверността на представените от дружеството данъчни фактури за извършени вътреобщностни доставки на стоки, както и че са извършени над 30 проверки за прихващане и възстановяване, които включват горепосочените периоди и са направили възстановяване на ДДС на основание чл. 129 ДОПК.

Нека да спомена и съдебно-счетоводната експертиза. Отговорите на вещото лице навеждат на изводите, че жалбоподателят е декларирал стойност, която отговаря на реално платената по доставките на китайския му доставчик, както и че към същия доставчик от Китай не са извършвани други плащания, като условие за продажба на процесната стока.

Административният орган според нас неуместно е преписал качеството на сходност на стоките, внесени с ЕАД по представената и приета по делото справка от системата на митническата администрация, сравнявайки я с процесните стоки. Видно от представените справки внесените през периода януари-март 2017 г. стоки са значително в по-малки количества от внесените с процесния внос, на първо място. Не е направена и каквато и да било корекция в цената при остойностяване на стоките, така че да се вземат предвид разликите, дължащи се на количеството така, както разпорежда чл. 141, параграф 2 от Регламент за изпълнение 2015/2447.

Твърдим извършено съществено процесуално нарушение при издаване на процесното решение. Не сме съгласни с твърдението на ответната страна, че е извършена единствено и само документална проверка относно точността и пълнотата на информацията в декларацията и придружаващите документи, тоест проверка по реда на чл. 84, ал. 1,  т. 1 от Закона за митниците. Видно от решението митническата администрация е изискала от доверителя ми да представи доказателства, които касаят счетоводната му отчетност, както и отчетността, свързана с предварителни или последващи търговски операции с внесените стоки, факт, който сочи, че по отношение и на вноса, и на доверителя ми е извършен последващ контрол по реда на чл. 84, ал. 1, т. 2 от Закона за митниците, която проверка задължително се подчинява на правилата на чл. 84а-чл. 84м от Закона за митниците.

Вместо спазване на процедурата Митница Бургас предлага справка от своята система за 8 броя вносове на стоки, за които не може да се приеме, че са сходни на процесната и които са за период, който логически не може да бъде обвързан нито с датата на процесния внос, която е м. юни 2017 г., нито с датата на решението, която е м. август 2017 г.

Предвид горното, моля да отмените решението. Моля, също така, да задължите Началника на Митница Бургас да постанови връщане на събраната вече от него сума, в размер на 11 384,04 лева, за която и в самото решението на стр. 2 е описано, че е събрана с платежно нареждане от 23.06.2017 г.

Моля да осъдите ответната страна да заплати направените от доверителя ми разноски, за което представям опис.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите жалбата без уважение и да потвърдите изцяло издаденото решение № 32-223560 на Началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Постановеният административен акт е издаден от компетентен орган. Същият е мотивиран и съдържа всички изискуеми реквизити, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2 от АПК. В случая е извършен последващ контрол на декларираното с митническата декларация и въз основа на данните за сходни стоки е установено, че декларираната от дружеството стойност на стоката по митническата декларация е необичайно ниска в сравнение със средно статистическия размер на продажни цени на сходни стоки. Процедурата по чл. 140, параграф 1 от Регламент за изпълнение 2015/2447 се отнася не до автентичността на търговската фактура или на извършеното плащане, а до точността на митническата стойност на внесените стоки. В този смисъл и е решение от 16.06.2016 г. по дело С-291/15 на Съда на Европейския съюз. В конкретния случай са налице данни за сходни стоки, като преди издаване на решението административният орган е взел най-ниската регистрирана цена за стоките. Считам, че неоснователно и необосновано колегата се позовава на приложения по делото протокол за извършена проверка от служителите на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, тъй като видно от съдържанието му същият не касае процесната митническа декларация. Неоснователно се твърди, че при определяне на митническата стойност административният орган е следвало да вземе предвид стойността на стоката по представената митническа декларация от 14.10.2016 г., тъй като тази стока не е била внесена в същия или приблизително същия момент, както стоката, подлежаща на остойностяване. Считам, че в конкретния случай е налице извършване на проверка по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за митниците, именно на митническата декларация и на приложените документи и административният орган е длъжен преди да вземе решение, което е неблагоприятно за длъжника, да събере както необходимите доказателства, които да способстват за неговото произнасяне, така и да му изпрати предварително съобщение за неговите мотиви. Считам, че в конкретното административно производство административният орган е изпълнил тези свои задължения, поради което е и необосновано направеното от жалбоподателя възражение, че в конкретния случай е налице последващ контрол по смисъла на чл. 84, ал. 1, т. 2 от Закона за митниците.

С оглед гореизложеното ще Ви помоля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски, както и юрисконсултско възнаграждение, а също така и претендирам за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: