ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2790 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САМИ МСД“ ЕООД, редово уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба вх. №2546/01.03.2018 г. от пълномощника на жалбоподателя – адвокат Д., с която моли процесуалният представител на ответника да бъде задължен да представи  документите, касаещи извършен последващ контрол на процесната митническа декларация с №17BG001007H0028220/20170622, от които да стане ясно какви проверки са правени с оглед изследване стойността на внесената от „Сами МСД“ ЕООД стока и митническите декларации за внос от Китай на сходни стоки, ведно с придружаващите ги документи (договор, фактура, превозен документ), описани в процесното решение като такива, внесени в страната ни и закупени от същия производител от Китай в периода от януари до април 2017 г., обмитени от Митница Пловдив и послужили на административния орган като база за определяне на митническата стойност по ЕАД № 17BG001007H0028220/20170622.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМАНЕ самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: Един въпрос имам – На какво се дължи разликата между стойността, на която е заведена общо цялата стока в счетоводството, в размер на 21 661,85 лева и стойността на същата тази стока по ЕАД, която е 20 859,33 лева?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Използваният курс на щатския долар за счетоводни цели е различен от този за митнически цели. Курсът на долара е за митнически цели. Разликата представлява валутна разлика.

АДВОКАТ Д.: Тоест в счетоводството е ползвана стойността на щатския долар така, както е посочено на стр. 3 от заключението – 1,83992 лева?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, точно така, а по митническа декларация (в отговора на въпрос №1, първото изречение) стойността на един щатски долар е 1,74394 лева.

АДВОКАТ Д.: Нямам повече въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Г-жо А., въз основа на какви документи изготвихте експертизата по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На митническа декларация, фактури за международен транспорт и счетоводни справки.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представени ли Ви бяха данни от дружеството-жалбоподател някакви документи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това са представените от жалбоподателя документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Тези документи съдържат ли се в делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Мисля, че се съдържат.

Само да направя едно уточнение, че фактурите за международен транспорт, които ми бяха предоставени от жалбоподателя, са взети предвид при определяне на облагаемата стойност и посочени в митническата декларация като такава.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Другите фактури за последващите доставки, цитирани в отговора на въпрос № 2, приложени ли са към делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не помня.

АДВОКАТ Д.: Ако нещо не е приложено, поемем ангажимент за следващо съдебно заседание да представя всички доказателства, които са предоставени на вещото лице за изработване на експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: На стр. 2 от заключението сте посочила, че е формирана отчетна стойност на придобивната стока в размер на 20 859,33 лева. На какво се дължи разликата между формираната отчетна стойност на придобитата стока в размер на 20 859,33 лева и заприходената в сметка 304 с цена на придобиване 21 661,91 лева?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Разликата се дължи на използвания курс на щатския долар.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Във връзка с отговора на въпрос № 3, че няма данни за извършени плащания, може ли да отговорите следното: кога е извършено плащане по фактурата от 08.04.2017 г. и по какъв начин е отразено това в счетоводството на дружеството?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, плащания има извършени по фактурата, но в момента не мога да кажа на коя дата, защото не ми е бил зададен такъв въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам други въпроси.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 400 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ Д.: Имам доказателствено искане. На първо място, държа на молбата за представяне на доказателства от ответната страна. На второ място, представям и моля да приемете заверени копия от митническа декларация за внос от 14.10.2016 г. за внасяне на идентични на процесните вноски стоки, идентични по смисъла на чл. 1, параграф 1, т. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447, с която митническа декларация са внесени идентични стоки на внесените по настоящия спор. Те са внесени от моя доверител на абсолютно същата стойност, декларирана е абсолютно същата стойност.

Вносът е осъществен в Митница Бургас, стоката е вдигната и няма оспорване на въпросната стойност от Началника на Митница Бургас по повод този внос, макар идентичен.

На този етап нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема госпожо председател, моля да приемете превод на документи на чужд език, съдържащи се в делото.

По отношение на доказателствените искания, аз имам такива. Моля да бъде задължен жалбоподателят да представи документите, на база които е извършена експертизата по делото и предоставени на вещото лице.

Считам, също така, че направеното доказателствено искане, досежно извършване на последващ контрол на декларацията, е неоснователно. В конкретния случай се касае за повторна проверка на декларация, съгласно чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за митниците, съгласно която разпоредба митническите органи след разрешаване вдигане на стоката могат да извършват проверка на точността на декларацията и на приложените към същата документи. Този последващ контрол не е същински последващ контрол, извършван съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 1, т. 2 от Закона за митниците от служителите в отделите „Последващ контрол“ в съответните митнически учреждения. Може да бъде предоставена справка от митническата информационна система, съдържаща данни за съответните стоки, допуснати за свободно обръщение за периода, на база на които е взета стойността на сходни стоки, която е посочена в обжалваното решение, издадено от Началника на Митница Бургас

Що се касае за представяне на декларациите на сходни стоки, считам че направеното искане е неоснователно предвид обстоятелството, че декларатори по същите декларации са дружества, които са различни от дружеството-жалбоподател и представянето им би означавало издаване на търговска тайна.

АДВОКАТ Д.: Какво е становището - че не е извършен никакъв последващ контрол или че е извършван такъв, който е целял само разчитане на митническата декларация за внос плюс придружаващите стоките документи? За мен това е невъзможно, при положение, че в решението е написано, че е извършен последващ митнически контрол, на база на който е определена нова митническа стойност.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Може да предоставим справка, която да отговори на поставените въпроси в молбата.

Съгласно новия Регламент 952/2013 и Закона за митниците не съществува термин „повторна проверка на декларацията“, а във всички случаи след разрешаване вдигането на стоката се извършва последващ контрол. Последващ контрол съгласно чл. 84, ал.1, т. 1 от Закона за митниците може да бъде извършен от всеки служител от специализираната митническа администрация.

АДВОКАТ Д.: По отношение на искането ни по т. 2 от молбата считам, че е основателно. След като се оспорва нашата стойност, би било добре да се предоставят декларации за внос.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото днес представените писмени документи от процесуалните представител на жалбоподателя и ответника – 2 броя митнически декларации от 14.10.2016 г.; фактура № CPPW20160827SAMI/27.08.2016 г.; коносамент № DL17030033A; 2 броя ненегоцируема морска товарителница № YMLUM245211968 и опаковъчен лист.

Намира, че следва да задължи жалбоподателя да представи по делото най-късно до следващо съдебно заседание документите, които не са налични по делото, но са проверени и използвани от вещото лице за изготвяне на експертното му заключение.

Следва да задължи ответника да представи по делото информация за това как е определена новата митническа стойност на стоката след съобразяване с други сходни стоки така, както е посочено в мотивите на оспореното решение и поискано от жалбоподателя, с оглед преценката за това доколко  законосъобразно е определена новата митническа стойност на стоката. Също така да представи документите, касаещи извършен последващ контрол на процесната митническа декларация, от които да е видно какви проверки са направени с оглед изследване стойността на внесената от дружеството-жалбоподател стока.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 20-дневен срок, считано от днес, да представи по делото заверен препис и за ответника документите, въз основа на които е изготвено заключението на вещото лице.

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в 20-дневен срок, считано от днес, да представи по делото с препис за жалбоподателя доказателствата, посочени в молба вх. №2546/01.2018 г. на жалбоподателя по т. 1 и информация по т. 2 от същата молба, под формата на справка, за това как е определена новата митническа стойност на стоката.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.05.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: