ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На единадесети декември                      две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2790 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САМИ МСД“ ЕООД, редово уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

На повторното именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „САМИ МСД“ ЕООД, редово уведомен, се представлява от адвокат Д..

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „САМИ МСД“ ЕООД против Решение №32-223560/11.08.2017 г. на Началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-645/19.09.2017г./32-260196 на Директора на Агенция „Митници“, с което на основание чл. 74, § 2, буква б) от Регламент ЕС № 952/2013 на Европейския парламент на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза за стоката „хартия за цигарени филтри”, поставена под режим свободно обръщение с крайно потребление с митническа декларация № 17BG001007H0028220/20170622 е определена нова митническа стойност в размер на 75 005,77 лева; на основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДС за стоката е определена нова данъчна основа в размер н а 77 779,53 лева с включени вътрешни разходи до първо местоназначение на стоката на територията на страната; на основание чл. 54, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 77, §1 буква а) от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюз е определен нов размер на дължимите публични вземания по митническа декларация с № 17BG001007H0028220/20170622 в размер на 11 384,04 лева, представляващи  данък върху добавената стойност, както и дължимата законна лихва до момента на погасяване на задължението, с искане за отмяна на решението на началника на Митница Бургас изцяло, като неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалноправните и процесуални разпоредби, регламентиращи начина за определяне размера на митническата стойност на внасяните стоки в страната, както и да бъде осъден ответникът да заплати направените от дружеството-жалбоподател разноски по делото.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

УКАЗВА  на ответника На основание чл. 170, ал. 1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам възражение по доклада.

Поддържам подадената от доверителя ми жалба. Заявявам, че съм се запознала с представената по делото от ответната страна административна преписка.

Имам доказателствени искания, които се състоят на първо място в искане да бъдат приети фотокопия на писмени доказателства, които представям, представляващи цялата търговска кореспонденция, счетоводни документи по процесната сделка по внос, които представям заедно с преводи, тъй като една част от тези документи ги има с преводи, друга част са без преводи.

Наред с това, сред представените документи е и един протокол на ТД на НАП – гр. София от 06.12.2017 г., представен на последно място в описа,  който отразява извършена данъчна проверка на доверителя ми за данъчен период 01.01.2017 г.-31.07.2017 г., в който е посочено, че има пълно съответствие между издадените и получени счетоводни документи на доверителя ми по включително процесната сделка по внос и направените от него счетоводни вписвания по повод тези документи.

Наред с това, моля уважаемият съд на основание чл. 195 ГПК във вр. с чл. 144 АПК да допусне назначаване на съдебно-счетоводна експертиза с три задачи, които съм формулирала в молба, която представям в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представени към момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт съгласно опис – л. 3 от материалите по делото, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя писмени документи, описани в молбата на адвокат Д..

Като намери за основателно искането на пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на формулираните в днес представената молба от адвокат Д. въпроси,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която след проверка на представените по делото документи и в счетоводството на жалбоподателя да отговори на въпросите, поставени в днес представената от адвокат Д. молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, в размер на 400 лева, които следва да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр. Бургас в седемдневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.А..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изчерпят доказателствените си искания най-късно до следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.03.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключение по допуснатата експертиза и за насроченото открито съдебно заседание след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвянето му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: