Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 549              29  март  2017  година            град  Бургас

 

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година,  в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Г. Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Д.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 278 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка  чл. 208 и сл. АПК.

         Образувано е по касационна жалба на Я.С.К. *** против решение № 50/09.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 5209/2016г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-002002 от 3.08.2016 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас, с което на касатора, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, е наложено наказание „глоба“ в размер на 600.00/шестстотин/ лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца, за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че решението на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. Иска да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд - Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд - Бургас с решение № 50/09.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 5209/2016г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 16-0769-002002 от 03.08.2016 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Бургас, с което на Я.С.К. *** на основание чл.174, ал.1 ЗДвП, е наложено наказание „глоба“ в размер на 600.00/шестстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца.

За да постанови решението, районният съд е приел за безспорно установено от събраните писмени и гласни доказателства по делото, че на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място Я.С.К. управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта 0.66 промила, с което нарушил разпоредбата на чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП, за което е правилно санкциониран на основание чл.174, ал.1 ЗДвП.

Я.С.К. е санкциониран за това, че на 6.07.2016г. около 00.50 часа в гр.Бургас, кв.Сарафово, ул. Крайбрежна, по посока към яхтено пристанище, управлявал лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“ с рег.№ *** след употреба на алкохол, което било установено с техническо средство дрегер, който отчел 0.56 промила алкохол в издишания въздух от водача. Издаден бил талон за неговото медицинско изследване и била взета кръв за анализ, като съгласно резултатите от химическата експертиза концентрацията на алкохол в кръвта на К. била 0.66 промила. За установеното нарушение на същия е съставен АУАН № Г342439/6.07.2016 г., въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство, както и за липса на доказателства относно извършването на нарушението, за което е ангажирана отговорността му.

Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Настоящият касационен състав намира, че в администраивнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като при издаване на наказателното постановление не са конкретизирани в достатъчна степен фактите, касаещи извършеното нарушение. От данните по делото се установява, че К. е управлявал МПС след употреба на алкохол, установен с техническо средство, което е отчело съдържание на алкохол в кръвта чрез измерване в издишвания въздух- 0.56 промила. На същият е издаден и талон за медицинско изследване, като при анализ на кръвната проба се е доказало наличие на етилов алкохол-0.66 промила. Наказващият орган не е прецизирал с оглед коя концентрация на алкохол в кръвта е ангажирана административно наказателната отговорност на касатора.

При положение, че административнонаказателното производство е строго формално и на практика не са отразени всички релеванти факти, които биха имали значение за определяне размера на кумулативното наказанието за извършеното деяние, налага извода за нарушено право на защита на извършителя.

Това мотивира съдът да приеме, че наказателното постановление  е незаконосъобразно и следва да се отмени.

Като е достигнал до изводи различни от изложените районният съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд-Бургас, ХІV-ти състав

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

    ОТМЕНЯ решение № 50/09.01.2017г., постановено по административно наказателно дело № 5209/2016г. по описа на Районен съд - Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-0769-002002 от 03.08.2016 г. на началник група, сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас, с което на Я.С.К. ***, на основание чл.174, ал.1 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/, е наложено наказание „глоба“ в размер на 600.00/шестстотин/ лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 7/седем/ месеца, за нарушение по чл.5, ал.3, т.1 ЗДвП.

    Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                             

                                                                                        

                                                                              2.