ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  петнадесети януари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2789 по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно  уведомен не се явява. За него се явява процесуален представител  адв.М.Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Т.А.А.-  ОР при  05 РУ при ОД на  МВР БУРГАС, редовно уведомен, се явява лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Моля да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИКЪТ А.:  Да се даде ход не делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постипило  удостоверение от ОД на МВР с вх.№13422/ 12.12.2017 година за земаната длъжност на Т.А. и писмо вх.№13448/13.12.2017 година  от Районна прокуратура град Айтос, с което се удостоверява, че лицето С.К.С. с ЕГН**********  е обвиняем по ДП№ 237- ЗМ 277 /2017 година на РУ Айтос и е с мярка за неотклонеие „Задържане под стража“.

АДВ.Н.: Да се приемат представените доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ А.: Да се приемат посочените писмени доказателства.

Съдът намира, че цитираните удостоверение  и писмо са относими към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите писмени доказателства с вх.№ вх.№13422/ 12.12.2017 година  от ОД на МВР Бургас и писмо вх.№13448/13.12.2017 година  от Районна прокуратура град Айтос.

АДВ.Н.: Имахме искане за разпит на свидетел, отказвам се от това искане. Предвид справката на  РП Айтос става ясно. Представям заповедите за задържане на К.П.С.–4 броя и моля да ги приемете  по делото. Става дума за още няколко задържания.

ОТВЕТНИКЪТ А.:  Не възразявам да бъдат приети  представените в днешното съдебно заседание заповеди за задържане на жалбоподателя.

 

Съдът намира, че  представени заповеди имат отношение към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото  четири броя заповеди за задържане на жалбоподателя К.П.С. за различни срокове в рамките на 24 часа, както следва: Заповед №УРИ1729з-346/20.09.2017г., Заповед рег.№320зз-170/21.09.2017г.,  Заповед №431зз393/22.09.2017г., Заповед №282зз-111/24.09.2017 г.

 

АДВ.Н.: Искам да задам въпроси към издателя на заповедта на основание чл.176 ГПК.

Съдът допуска до разпит ответника на основание чл.176 ГПК.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: В докладната, която е приложена става ясно, че сте бил дежурен на 23-24.Кой доведе К.С. в  Районното управление?

ОТВЕТНИКЪТ А.: Нямам спомен кой го доведе.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: С какви данни и за какво извършено престъпление разполагахте преди да издадете заповедта?

ОТВЕТНИКЪТ А.:  Двамата с вуйчо му са били  задържани в град Шумен. Предвид факта, че при нас има страшно много измами, а измамените възрастни хора давата описанието, което е доста хаотично и тогава и двамата бяха задържани. По бюлетините се ориентирахме за лицата, които са извършили измамите. Тъй като в някаква спетен отговаряха на описанието и  докато не проверим всяко едно лице. Ние сме обикаляли от врата на врата да дадат описание възрастните хора. Това беше  основание за да ги задържим. Много трудно се работи по този вид престъпления. Минала година ние имахме около 30 измами. Имаше конкретен случай, за който отчасти отговаря на описанието. Не мога да се сетя точно кой. В рамките на 24 часа трябва да проверим максимално всички случаи.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Имаше ли конкретно действие на К.С., което да обоснове издаването на тази заповед.

ОТВЕТНИКЪТ А.: За всяко едно лице, което има малко съмнение, ние проверяваме. Аз съм бил най-вероятно дежурен в неделя.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.: Кой Ви нареди да  пуснете заповед за задържане?

ОТВЕТНИКЪТ А.: Колегите от Шумен, те кореспондираха с началника на управлението. Нямам представа кога е извършено престъплението в Шумен.

 

АДВ.Н.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи.

ОТВЕТНИКЪТ А.: Също нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Н.: Моля, да постановите решение, с което да отмените обжалваната заповед като неправилна. Заповедта се явява  незаконосъобразна,  поради противоречие с целта на закона. Намирам, че е налице основание за отмяната й. Относно представените по делото доказателства се установява, че след задържането до освобождаването му на 24.09.2017г. не са извършени каквито и да  е било неотложни процесуални действия по посочената заповед за задържане, по посоченото досъдебно производство нито по някое друго, които би било възможно да бъдат извършени и без прилагане на заповед за задържане. В тази връзка ще отбележа, че в приложената административна преписка не се съдържат данни  обосноваващи извършено престъпление, не съдържа данни за това, че доверителя ми е задържан като извършител на конкретно деяние, не съдържа данни  да се е работило по конкретни действия с него.

 Намирам, че е незаконосъобразна издадената заповед за задържане на 23.09.2017 година, тъй като същата е издадена в противоречие със закона, полицейския орган не е разполагал с достатъчно данни, за да наложи подобна мярка за задържане на лицето. Твърди се, че в последствие са проведени  множество беседи. Считам, че приложена мярка се явява несъразмерна,  без конкретни данни, че доверителя ми е автор на извършеното престъпление. Посочените действия - беседи категорично биха могли да бъдат извършени без да се издава заповед за задържане. Предишния ден К.С. отново е бил задръжан в помещение  в сградата на 5-то РУ и считам, че е било могло беседите да бъдат извършени предишния ден. Моля за срок за писмени бележки.

ОТВЕТНИКЪТ А.: Считам жалбата за неоснователна. Специално тези престъпления, измамите се работят изключително трудно. Основание за задържането се прави на база на анализ, на база заведени ДП, описание на лицата, коико са дадени от възрастните хора, проверка на цялата информация, разговор с потрпевшите, това е основанието на задържане на лицето. Самият факт, че е бил с извършител на други измами ни даде основание да го задръжим. След като проверихме,  не установихме лицето да има съпричастност и беше освободен.

Съдът дава 7 дневен срок за писмени бележки на страните по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: