ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четвърти декември                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2789  по описа за 2017 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

                                                                                                                       

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С., редовно  и своевременно призован. Явява се лично и с процесуален представител  адв.М.Н., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Т.А.А.-  ОР при  05 РУ при ОД на  МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Моля да не се дава ход на делото, за да се яви ответника. Предоставям да съда да прецени.

         

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от К.П.С. с ЕГН ********** с адрес ***, чрез адвокат М.Н. от БАК, против Заповед за задържане на лице Рег.№ 3388зз-320/23.09.2017г., издадена от Т.А.А., на длъжност ОР при 05РУ при ОД МВР гр.Бургас, с която е разпоредено задържането за срок от 24 часа на К.П.С. ЕГН ********** с адрес *** в помещение за временно задържане на група „АПК“ на с-р „ООРТП“ при ОД МВР гр.Бургас.

Иска се отмяна на оспорената заповед за задържане като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт /доказателства относно компетентността на издателя на оспорената заповед/, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на последното заседание в настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.Н.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада.  Поддържам и доказателствените искания, които са направени с жалбата.  Представям по опис писмени доказателства, а именно абмулаторни листи и два броя епикризи, от които е видно, че  доверителят ми е с хронично заболяване. Водим един свидетел, това е жената, с която той живее на съпружески  начала, която е го е издирвала с дни наред. Вторият свидетел е вуйчо му С.К.С.., но същия е с мярка за неотклонение „Задържане под стража” и затова не може да се яви при условията на довеждане. С жалбата сме поискали и прилагането на материалите от досъдебното  производство, посочени в заповедта за задържане ДП №3388-255/2017г. по описа на 5-то РУ, за да се установи има ли данни К.П. да бъде заподозрян именно по това ДП, което да доведе до задържането. Моля  материалите по преписката  да се приложат по делото. В момента тука е  жената с която живее, която ще свидетелства за това, че той  не е имал възможност да  се обади и го търсила няколко дни подред. Другият свидетел С. е извършил първото деяние и той може да даде данни дали К. е участвал,  за което е държан толково дни подред.

          Съдът намира, че писмените доказателства, представени от процесуалния представител на жалбоподателя са относими към предмета на делото, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА и прилага по делото представените писмени доказателства, както следва: Копие на амбулаторен лист №004405/27.09.2017г.;  копие на епикриза от УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД,клиника по нефрология; копие на епикриза от УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД, гастроентерология Първо отделение.

Съдът намира за неоснователно искането на процесуалния представител на жалбоподателя да бъде допусната до разпит като свидетел   жената, с която живее на съпружески начала, тъй като посочените обстоятелства по отношение, за които същата би  могла да даде показания са неотносими към предмета на разглеждане на делото, а именно законосъобразността  на оспорената заповед, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя.

АДВ.Н.: За да бъде доведен в съда другия свидетел съдът трябва да се разпореди, тъй като е задържан под стража. Стоян е с постоянна мярка за неотклонение по първата мярка за задържане. Моля да се изискат протоколите за разпит на пострадал, да видим има ли данни в това ДП, описание на извръшители, дали съответства на К.П.. К. не е извършител на това деяние, ако там има описание на извършител. В заповедта за задържане е посочено това ДП, използвано е като повод. Свидетелят е С.К.С. с ЕГН**********, той е задържан по досъдебно производство № 237-ЗМ 277 /2017 година по описа на РУ Айтос.

Съдът намира за неоснователно икането на процесуалния представител  на жалбоподателя да бъде изискано ДП № 3388-255 /2017 година по описа на 5-то РУ като намира за неоснователно искането да бъдат изискани конкретни протоколи за извършени процесулни следствени действия по досъдебното производство.

Същевременно с оглед разпределението на доказателствената тежест съгласно чл.170,ал.1 от АПК съдът намира за необходимо да укаже и да даде възможност на ответника да представи доказателства относно  съществуването на фактическите основания за издаване на оспорения административен акт,  вкючително и  такива,  които се отнасят до цитираното досъдебно производство, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя да бъде изискано ДП №3388-255/2017 година по описа на 5-то РУ към ОД на МВР Бургас. 

ДА СЕ УКАЖЕ на ответната страна, че до следващото съдебно заседание следва да представи доказателства, относно фактическите основания за издаване на оспорената заповед.

Във връзка с направеното искане за разпит на лицето С.К.С. съдът намира за небоходимо да изиска справка относно обостоятелството дали същия е задържан с мярка за неотклонение по ДП  №237 ЗМ 277/2017 година и ако да,  с какво обвинение, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ИЗИСКВА справка Районна прокуратура Айтос относно обостоятелството дали лицето С.К.С. с ЕГН**********  е задържан с мярка за неотклонение по ДП  №237ЗМ277/2017 година и ако да,  с какво обвинение.

 Съдът намира, че делото не изяснено от фактическа страна предвид небоходимостта от събирането на доказателства с оглед изясняване на фактическата обстановка по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА  за 15.01.2018 година от 15:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: