Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1989

 

гр. Бургас, 6.11.2018 г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на тридесет и първи октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА  

При секретар СТОЯНКА АТАНАСОВА, като разгледа  докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА  АХД № 2786 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл.186, ал.4 от ЗДДС във вр. с чл.145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба, подадена от „Фишком“ ООД с ЕИК 119601578, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №19, представлявано от Н.Ж.против Заповед № ФК-746-0267340/20.09.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект – ресторант „Св.Никола“, находящ се в гр.Сливен, ул.“Софийско шосе“ №1 и е забранен достъпът до него за срок от 15 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

Жалбоподателят иска отмяна на акта, като твърди, че е постановен при неправилно приложение на материалния закон и несъответствие с целта на закона.

В съдебно заседание, се представлява от адв. А., която поддържа жалбата. Претендира присъждане на разноски, по представен списък.

Ответникът, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Л., намира жалбата за неоснователна, а оспорената заповед- за законосъобразно. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

І. ФАКТИТЕ:

На 15.09.2018г. служители на отдел „Оперативни дейности“-Бургас в главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП извършили проверка на търговски обект ресторант „Св.Никола“, находящ се в гр.Сливен, ул.“Софийско шосе“ №1  стопанисван от жалбоподателя. За резултатите от проверката съставили протокол за извършена проверка серия АА №0267340.  Според този документ, при извършена контролна покупка на стойност 15лв., платени в брой на лицето С.К.- сервитьор в обекта от М.Н.- инспектор по приходите, преди легитимацията не е издаден фискален бон от наличното в обекта фискално устройство .

Наличността на фискалното устройство била установена с отпечатване на дневен финансов отчет в 13,50ч., с общ оборот от 0,00 лв. Констатирана била и фактическа наличност от 15,00лв.

С протокола  законният представител на дружеството е бил призован да се яви в офиса на НАП в гр. Бургас, за съставяне и връчване на АУАН. Такъв бил съставен на 18.09.2018г. С него, въз основа на изложените факти, инспектор по приходите преценил, че е извършено нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 от ЗДДС.

На 19.09.2018г. била издадена оспорената заповед, с която е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект и забрана за достъп, за срок от 15 дни, на осн. чл.186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС. В заповедта са изложени, установените при проверката факти и е направен извод, че дружеството не е спазило реда и начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред. Направена е преценка за нарушение на чл.118, ал.1 от ЗДДС във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ.

ІІ. ПО ДОПУСТИМОСТТА:

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от легитимирано лице, спрямо което е приложена принудителната административна мярка, в законоустановения по чл.149, ал.1 от АПК срок, отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, поради което е процесуално допустима.

ІІІ. ПРАВОТО:

Оспорената заповед е издадена в писмена форма, от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и правомощията, предоставени на началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП по точка 1 от заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на изпълнителния директор на Национална агенция по приходите, които обстоятелства не са спорни между страните.

При издаването й не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Заповедта съдържа законоустановените реквизити – наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, индивидуализация на обекта, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начин и срок на изпълнение на ПАМ, мотиви, срок и ред за обжалването й, и подпис на издателя. Посочени са и съответните правни норми, обосноваващи издаването й.

Определеният срок на действие на принудителната административна мярка- затваряне на обект за срок от петнадесет дни е  мотивиран. Същият е обоснован с вида на нарушението, вида и характера на извършваната търговска дейност.

Принудителната административна мярка е наложена, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, като е отчетено нарушение на разпоредбите на чл.3, ал.1, чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ.

Според хипотезата на посочената правна норма, запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за:

а) издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба и

В процесния случай материалноправните предпоставки за налагане на ПАМ, на соченото основание, според установените в хода на производството факти, са налице.

Възражението на жалбоподателя, че документ за продажба е бил издаден е неоснователно. Действително, по преписката е представен касов бон за сумата от 15лв. Той обаче, не е бил издаден в момента на плащането, каквото е изискването на закона. Доказателство за това е дневния финансов отчет, отпечатан след извършването на контролната проверка, в който липсва отразена продажба на посочената стойност.

Неприемлив е аргументът на жалбоподателя, че след като нарушението е извършено от сервитьор, то отговорността е за това лице  и дружеството не следва да търпи неблагоприятни последици.

Според разпоредбата на чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС, принудителната административна мярка запечатване на обект за срок до 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба.

Очевидно е, че с оглед вида на принудителната мярка – „запечатване на обект“, неин адресат може да бъде само лицето, стопанисващо обекта. В случая това е дружеството- жалбоподател.

Не е налице и твърдяното несъответствие на акта с целта на закона. Наложената принудителна административна мярка съответства на чл. 22 ЗАНН - за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях. При налагането на ПАМ по чл. 186, ал. 1 ЗДДС органът по приходите действа при обвързана компетентност.

С оглед изложеното,съдът намира, че обжалваната заповед е законосъобразна. При издаването й не са допуснати нарушения на процесуални правила и материалноправни норми, поради което жалбата следва да се остави без уважение.

Предвид изхода от спора, като основателно следва да бъде уважено искането на пълномощника на ответника за присъждане на разноски (юрисконсултско възнаграждение) в размер на 100лв.

Затова и на осн. чл. 172 АПК, Административен съд Бургас, четвърти състав,

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата, подадена от „Фишком“ ООД с ЕИК 119601578, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №19, представлявано от Н.Ж.против Заповед № ФК-746-0267340/20.09.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас в Главна дирекция „Фискален контрол” в ЦУ на НАП, с която е наложена принудителна административна мярка „Запечатване на търговски обект – ресторант „Св.Никола“, находящ се в гр.Сливен, ул.“Софийско шосе“ №1 и е забранен достъпът до него за срок от 15 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

ОСЪЖДА „Фишком“ ООД с ЕИК 119601578, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №19, представлявано от Н.Ж.да заплати на ЦУ на НАП сума в размер на 100лв.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                

 

СЪДИЯ: