ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2786 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Х.Д. не се явява, редовно уведомен.

Ответникът Р.П.– началник група към ОД МВР Бургас се явява лично.

 

Ответникът П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на М.Х.Д. против заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0769-002538/28.08.2017г., издадена от началник на група към ОД МВР.

По делото е постъпила административната приписка, както и писмено становище от ответника, с приложени допълнителни доказателства.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Ответникът П.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъдат приети също писмените доказателства, представени от ответната страна със становище вх.№ 919/23.01.2018г. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна ,

 

О П Р Е Д Е Л И:,

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и доказателствата, представени от ответната страна със становище вх.№ 919/23.01.2018 г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Ответникът П.: Моля да оставите жалбата без уважение, тъй като към настоящия момент вече е отпаднал правния интерес от обжалване. И двете заповеди са прекратени, след получаване от Районна прокуратура Бургас на постановление, видно от което химическата експертиза не е доказала наличие наркотични или упойващи вещества. На същата дата автомобилът е регистриран със същите регистрационни табели.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: