ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2459                    12 октомври 2018 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  дванадесети октомври,  две хиляди и  осемнадесета година, в състав:

                                              

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

 

като разгледа административно дело номер 2785  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Н.Г.Н. *** против решение №69 от 19.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което, на основание чл.267, ал.1 вр. чл.267, ал.2, т.5 ДОПК, е оставена без уважение жалба, вх.№673#1 от 13.07.2018 г. срещу отказ  за отмяна на наложени обезпечителни мерки №С180028-012-0000038 от 26.04.2018 г. на публичен изпълнител, ТД НАП Бургас, офис Ямбол.

Административен съд Бургас намира, че не е компетентен да разгледа спора по същество по следните съображения:

Съобразно нормата на чл.268, ал.1 ДОПК, ред.ДВ, бр.77/2018 г., в сила от 18.09.2018 г., в случаите по чл. 267, ал. 2, т. 2, 4, 5 и 6 длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред административния съд по постоянния адрес или седалището на длъжника, в 7-дневен срок от съобщението.

В конкретния случай, Н. е посочил в жалбата, сезираща съда, адрес за кореспонденция- гр.Ямбол, ул. „Изгрев“ №4, ет.4, ап.15. Последният е негов постоянен адрес, съобразно справката от НБД.

При положение, че цитираната норма сочи компетентния съд, който следва да разгледа решение като процесното, а той е този по постоянния адрес на жалбоподателя-гр.Ямбол, то оспореният в настоящото производство акт, подлежи на обжалване пред Административен съд Ямбол, на когото делото следва да се изпрати.

Предвид изложеното, производството по делото следва да се прекрати и делото да се изпрати на компетентния за произнасяне административен съд.

По тези съображения и на основание чл.135, ал.2 АПК, Административен съд Бургас, осми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 2785 по описа на съда за 2018 г.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Ямбол.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

         

                                                             СЪДИЯ :