О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         2568

             Бургас, 26.10.2018г.                                                                                                                                                                                                                

 

Бургаският административен съд, XІІ-ти състав, в закрито заседание на двадесет и шести октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

след като разгледа докладваното от съдия Ганева  адм. дело № 2784  по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.Г.Н. *** против решение №68  от 19.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което на основание чл.267, ал.1 вр. чл.267, ал.2, т.5 ДОПК, е оставена без уважение жалба с вх.№6730#2 от 13.07.2018 г. срещу Постановление №С-180028-022-0023156/10.04.2018г., издадено от П.Г. -публичен изпълнител, ТД НАП Бургас, офис Ямбол.

По делото е постъпила молба от жалбоподателя с вх.№11694/24.10.2018г., с която същият заявява, че оттегля жалбата си и моли производството по делото да бъде прекратено. В молбата е формулирано и искане за връщане на внесената държавна такса от 10 лв. във връзка с образуване на делото. Към молбата е приложен и документ, от който е видно, че таксата е внесена на 18.10.2018г.

Настоящият състав на Бургаския административен съд, счита, че искането за прекратяване на съдебното производство следва да бъде уважено.

По аргумент от разпоредбата на чл.155, ал. 1 от АПК, като страна, по чието оспорване е инициирано съдебното производство, жалбоподателят има процесуална възможност при всяко положение на делото да оттегли оспорването срещу индивидуален административен акт или да се откаже от него изцяло или отчасти, при което настъпват последиците по чл.159, т.8 от АПК - оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на съдебното производство по делото. В конкретния случай оттеглянето е направено с писмена молба, в съответствие с разпоредбата на чл.155, ал.3 от АПК.

Съдът намира за неоснователно  направеното от жалбоподателя искане за връщане на държавната такса. Същата е внесена на 18.10.2018г. и е по повод образуване на делото. Законът не предвижда възможност при оттегляне на жалбата и прекратяване на производството държавната такса да бъде върната.

Ето защо и на основание чл.159, т.8 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Н. *** против решение №68  от 19.07.2018 г. на директора на ТД НАП Бургас, с което, на основание чл.267, ал.1 вр. чл.267, ал.2, т.5 ДОПК, е оставена без уважение жалба с вх.№6730#2 от 13.07.2018 г. срещу Постановление №С-180028-022-0023156/10.04.2018г., издадено от П.Г. -публичен изпълнител, ТД НАП Бургас, офис Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2784 по описа на Административен съд Бургас за 2018г.   

ОСТАВЯ без уважение молбата на Н.Г.Н. *** в частта относно искането за връщане на внесената по сметка на Административен съд-Бургас държавна такса в размер на 10 лв.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                           СЪДИЯ: