ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 16.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на шестнадесети май                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2784 по описа за 2017 година.                 

   На именното повикване в 13:28 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.А., редовно призован,  се  явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

 ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Д. Марчев, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.Н.-В., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се явява юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№5479/15.05.2018г. адвокат К. пълномощник заинтересованата страна Х.В., в която не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие, да се приеме заключението на вещото лице. В становището се сочи, че няма да представя други доказателства и се прави искане жалбата да бъде оставена без уважение.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

  СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

С.Ж.И. –години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, с приложения към него, които поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Във връзка отговор на задача 1.6,  може ли да направите уточнение, северната граница на имота правилно ли е отразена в Кадастралната карта?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Северната граница на това, което съществува в момента в Кадастралната карта е правилно отразена, но тя е различна от това, което е по проекта за изменение, ако това искате да уточня, то е онагледено и в комбинираната скица,  която съм дал.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Казахте, че границата е правилно отразена съобразно Кадастралната карта, а съобразно ПУП  и договорът за покупко-продажба, който  е приложен към заключението, правилно ли е отразена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Договорът за продажбата на недвижим имот е съгласно скицата, която е по плана за регулация, а има разминаване между Кадастралната карта  и плана за регулация- ПУП.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И. на което определя възнаграждение в размер на 550 лева, (л.122, л.137) платими от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА представените по делото доказателства, както и тези приложени към заключението на вещото лице.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите изцяло жалбата и отмените оспорената заповед като незаконосъобразна. Считам, че безспорно се установи от приложените по делото доказателства, че планът от 1991г.  представлява първа регулация и съгласно него процесният имот е определен за ТУПИК. По силата на извършената първа регулация ТУПИК е  общинска собственост, като липсват данни за извършена отчуджителна процедура, поради което липсва спор за материално право. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени съдебно-деловодните разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля да постановите решение съобразно събраните по делото доказателства и моля да вземете предвид становищата на община Бургас представени като доказателства по делото. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: