ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи февруари                       две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2784 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.А., редовно призован,  се  явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Д. М., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.К.Н.-В., редовно призована, представител, не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, представител не се явява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

          ПОСТЪПИЛА е молба с вх.№1932/14.02.2018г. ат адвокат З.М. с искане на бъдат допуснати два допълнителни въпроса към експертизата.

           ПОСТЪПИЛА е молба вх.№1983/15.02.2018 година от вещото лице И., с искане за удължаване на срока за изготвяне на съдебната експертиза, поради невъзможността да изготви същата, поради късното му уведомяване.

          ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2147/19.02.2018г. от адвокат К., процесуален представител на заинтересованата страна Х.В., в която се изразява становище по искането за допълнителни въпроси.

 

Съдът констатира, че определения депозит не е внесен от жалбоподателя в указания срок.

         

АДВОКАТ М.: Причината за невнасяне на депозита в срок е несвоевременно предоставяне на сумата от доверителя ми. Поддържам искането за допускане и на допълнителни въпроси към заключението, формулирани в молба, която днес беше докладвана. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча доказателства към този момент.

 

АДВОКАТ К.: Оспорвам жалбата. Поддържам доводите в молбата си от 19.02.2018г., като считам че допълнителните въпроси са неотносими към предмета на спора. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча доказателства към този момент.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Г-жо съдия не съм изготвил експертизата, тъй като бях много късно уведомен, за  това че съм назначен за вещо лице, поради късното внасяне на депозита.

 

          В залата ВЛИЗА юрисконсулт Р., процесуален представител на заинтересованата страна Община Бургас.

          Съдът ЗАПОЗНА юрисконсулт Р. с извършените до момента процесуални действия.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно допълнителните въпроси, мога да отговаря  на тях след допълнителна проверка.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам възражение относно поставените допълнителни въпроси.       Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да соча доказателства към този момент.

 

          Съдът намира, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза, като вещото лице следва да отговори на и двата допълнителни въпроса формулирани в нарочна молба на л.121 от делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителни въпроси към вещото лице формулирани в молба на л.121 от делото.

          ОПРЕДЕЛЯ допълнителен  депозит за допуснатите допълнителни въпроси в размер на  150лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита в срок, определението за допускане на допълнителни въпроси към експертизата, ще бъде отменено.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.05.2018 година от 13.10часа, за която дата и час страните  и вещото лице са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: