ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                            две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2784 по описа за 2017 година.                 

 

 На именното повикване в 14:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.П.А., редовно призован,  се  явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

           

            Производството е образувано по жалба на Н.П.А. против отказ на началник на СГКК-Бургас изх. №17-446/28.08.2017г., за изменение на одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на ИД на АГКК Кадастралната карта и кадастрален регистър на гр.Бургас, чрез нанасяне на ПИ с проектен идентификатор 07079.832.326 с площ 175 кв.м.  област Бургас, постановен по преписка вх.№01-11279/17.012017г. на СГКК-Бургас.

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата като оспорвам отказа на ответника да уважи искането на моя доверител за промяна на  одобрени по КККР чрез нанасяне на ПИ. Моля да бъде допусната на съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси в нарочна молба, която представям,  с оглед установяване на твърдените от нас факти по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

            ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в представената в днешното съдебно заседание молба въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. И., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

АДВОКАТ М.: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.02.2018година от 13.20 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: