ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2783 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. К.,  редовно призован, явява се лично и с адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник сектор „Охранителна полиция“ при РУ Несебър към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Д. К. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 17-0304-000637/12.09.2017 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 2а ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 9 месеца чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели с рег. № СА5829ТС.

 

Съдът докладва, че с молба вх. № 10840 от 13.10.2017 г. от началник сектор „Човешки ресурси“ при ОДМВР гр. Бургас по делото са постъпили надлежно заверени копия на изисканите писмени доказателства.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила уточняваща молба с вх. № 12838/29.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

адв. М.: Поддържам жалбата и последващата уточняваща молба. Моля да се приемат представените с уточняващата молба писмени доказателства. По направеното доказателствено искане за допускане до разпит на свидетел същият не се явява по неизвестни за жалбоподателя причини. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът, с оглед заявеното и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед изрично формулираното в днешно съдебно заседание искане от адвокат М. в качеството му на процесуален представител на жалбоподателя за приключване  събирането на доказателства, както и предвид доказателствените искания, формулирани от ответния административен орган, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. М.: Уважаеми г-н съдия, процесната заповед е незаконосъобразна, тъй като е издадена при съществени нарушения на процесуалните правила. Жалбоподателят е чужденец, гражданин на Република Молдова и не владее български език. Същият изрично е поискал от административния орган да му назначи преводач на език, който той разбира, за да може пряко да участва в производството, да се запознае с преписката, да направи искания и възражение, с което административният орган е нарушил правото му на защита още във фазата на административното производство при издаването на административния акт. Административният акт е издаден в противоречие с изискванията на чл. 35 от апк, няма направени отбелязвания в процесната заповед от административния орган, че чужденецът владее български език или че му е преведен оспорения акт на разбираем за него език, което е задължение на административния орган. Освен това при издаване на заповедта е нарушен и материалния закон. Административният орган не е установил по безспорен начин, че именно жалбоподателят е бил водач на мпс. Не са оборени твърденията на жалбоподателя, че другото пътуващо в колата лице е било водач на мпс. В преписката липсват доказателства, в днешно съдебно заседание административният орган също не ангажира доказателства, които да потвърдят, че именно жалбоподателят е водач на мпс. Като се има предвид,  че жалбоподателят не е бил спрян за проверка от контролните органи и непосредствено след това да е бил поканен за проба, а същите са дошли 15-20 минути по-късно, когато двамата пътуващи са монтирали спуканата гума. Считам, че жалбоподателят не е нарушил разпоредбата на чл. 171, т. 2а от ЗДвП. В жалбата и уточняващата молба са изложени подробни съображения, поради което моля съда да ги уважи като отмени процесната Заповед.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: